DPU

Ny kortlægning af kvalitet i matematikundervisning

Forskere fra New Zealand har samlet evidensen for god pædagogik i matematikundervisning. Resultatet er en bred vifte af anbefalinger til lærere.

26.03.2007 | toc

Af Michael Søgaard Larsen

En ny redegørelse fra New Zealandske forskere giver en samlet oversigt over evidensbaseret viden om god undervisning i det nok mest internationale af alle skolens fag, matematik. Sigtet med rapporten "Effective pedagogy in mathematics/pãngarau" er at samle tilgængelig evidens om hvilke pædagogiske tilgange, der giver bedre elevudbytte i matematik og "at identificere, evaluere, analysere og syntetisere det, som New Zealandsk og international forskning fortæller os om matematikundervisning med kvalitet," som forfatterne skriver.

Ordet "pedagogy" i titlen, der sjældent anvendes i engelsk forskning, henviser her til et sammenhængende system for undervisningen. Der er altså ikke tale om, at rapporten forsøger at vurdere enkeltstående strategier eller "good practice" i snæver forstand. Det pædagogiske system omfatter:

  • Undervisningsmiljøet
  • Instruktionsopgaver
  • Redskaber og repræsentationer
  • Samtalen i klasseværelset

Elevers matematiske læring forårsages ikke af isolerede lærehandlinger eller – strategier, men af det pædagogiske system, der kan frembringe matematisk læring. Det er dette syn, på én gang komplekst og klasseværelsesnært, der bærer den omfattende gennemgang af international forskning på feltet.

Brugen af ordet "effective" signalerer en orientering mod de virkninger, matematikundervisningen er forbundet med. I rapporten forstås virkning bredt, rækkende fra duelighed i snævrere forstand i faget matematik til almene sociale, affektive og kognitive kompetencer. Effektiv matematikundervisning formidler ikke kun matematisk duelighed.

Blandt den lange række af konklusioner er de mest interessante:

  • I forhold til lærerne, at både solid fag-matematisk viden og pædagogisk indholdsorienteret viden er forudsætninger for at forstå elevernes begrebsmæssige forståelse og for at afklare, hvor de er på vej hen. Denne viden er også afgørende for vurdering, valg og tilpasning af opgaver, aktiviteter og ressourcer.
  • I den tidlige matematikundervisning peges der på, at de mest effektive miljøer indeholder en passende balance mellem lærerstyret aktivitet og frit valgt leg, hvor lærerne kan støtte.
  • Effektiv undervisning bygger bro mellem elevernes intuitive forståelser og matematikfagets forståelser.
  • Effektive matematiklærere drager omsorg for deres elever og arbejder på at skabe sociale relationer, der skaber rum for elevernes udvikling af matematisk og kulturel identitet.

Baggrund og evidensvurdering
Det New Zealandske undervisningsministerium forestår initiativet: Iterative Best Evidence Synthesis. Det sigter mod at styrke evidensbaseringen af uddannelsespolitik og –praksis  i New Zealand. Denne bog er den femte i rækken af udgivelser fra initiativet. Bogen er skabt inden for strukturerede rammer om evidensskabelse, som initiativet er bygget op om (Læs mere om disse rammer i 'Guidelines for generating a best evidence synthesis' udgivet af Undervisningsministeriet i Wellington i 2004.

Disse rammer er på én gang præget af videnskabelig stringens og metodisk og teoretisk pluralisme: Den meget omfattende forskning der inddrages, er af ganske heterogen videnskabsteoretisk observans. Selve inddragelsen finder sted i forhold til vurderingen af relevans i den New Zealandske skolesituation og indenfor rammerne af en teoretisk forståelse af undervisning i almindelighed og matematikundervisning i særdeleshed. Rapporten har inden udgivelse gennemgået internationalt peer-review. 

New Zealand har i nyere tid inspireret reformer i den danske skolefolk flere gange, for eksempel har den fleksible skolestart vakt interesse. Landet ligger også højt i PISA-undersøgelserne på gennemsnitlige matematikpræstationer ved 15 års alderen, om end med stor spredning af resultaterne. Den nye rapport uddeles i New Zealand gratis i februar 2007 til alle personer med læreruddannelsesansvar, og den distribueres til de enkelte skoleinstitutioner.

Rapporten
Anthony, G. & Walshaw, M. (2007). Effective pedagogy in mathematics/pãngarau. Wellington: Ministry of Education. (Best Evidence Synthesis Iteration) lokaliseret 22/2 2007.

3:Nyhed, 63:Clearinghouse evidensbasen, 75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning