DPU

Produkter

Det systematiske forskningsreview

Det systematiske forskningsreview, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udfører, er et internationalt anerkendt produkt, der udføres over hele verden af lignende forskningsmiljøer.

Det systematiske review har til formål at give det bedst mulige evidens informerede svar på et eller flere spørgsmål, som politikere, organisationer, institutioner eller praktikere søger belyst. Disse spørgsmål (reviewspørgsmål) formuleres i samarbejde mellem Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og en opdragsgiver.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning samler en gruppe forskere med ekspertviden om feltet (reviewgruppe), der får til opgave at rådgive og kvalitetssikre processen for det systematiske review. Både danske og udenlandske forskere kan sidde i reviewgrupper. Det afgørende er, at forskerne har væsentlig indsigt i feltet. Denne gruppe af højt kvalificerede forskere, bistår og samarbejder med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i formuleringen af en forskningsprotokol og en konceptuel ramme for det systematisk review, i identifikation af søgetermer, i kvalitets- og relevansvurdering af den forskning, der potentielt kan indgå i det systematiske review og i at supplere med evt. relevant forskning, der ikke kunne identificeres i søgeprocessen.

Arbejdet forløber i tre faser:

  1. Eksisterende dokumentation fra forskning og udviklingsarbejde indsamles ud fra en transparent søgestrategi.
  2. Studierne registreres, analyseres og vurderes enkeltvis, og det afgøres, om de kan indgå i den videre proces og dermed blive en del af reviewets evidensbase.
  3. Viden og resultater fra studierne i evidensbasen samles i en udførlig syntese og på den baggrund formuleres svar på reviewspørgsmålene med eksplicit forankring i den dokumentation, som det er blevet besluttet at inddrage gennem kvalitets- og relevansvurderingen.

Et systematisk review kan gennemføres på mellem 9 og 12 måneder.

Systematisk forskningskortlægning

En systematisk forskningskortlægning giver et overblik over den tilgængelige forskning på et bestemt område ved at afsøge, indsamle og vurdere empiri efter samme procedure, som beskrevet ovenfor. 

En systematisk forskningskortlægning adskiller sig grundlæggende fra et systematisk review ved 1) ikke at samle og analysere viden og resultater fra den tilgængelig forskning i en udførlig syntese og oftest 2) ved at der søges mere smalt med henblik på at kunne gennemføre kortlægningsprocessen inden for et kortere tidsrum med et generelt lavere resurseforbrug.

Således kan en systematisk forskningskortlægning bidrage til at give et overblik over hvilken forskning af en tilstrækkelig kvalitet, der er til rådighed inden for et givent felt eller i forhold til at få belyst et specifikt spørgsmål. Samtidig afsløres eventuelle 'huller' på forskningslandkortet, hvor der synes at foreligge meget lidt forskning og/eller forskning af meget lav kvalitet, og hvor det derfor kan forekomme vanskeligt at samle viden på tværs af studier i en syntese.

En systematisk forskningskortlægning indeholder dermed både en tematisk oversigt over den tilgængelige forskning, men også en vurdering af  mulighederne for at gennemføre en synteses på baggrund af denne.

En systematisk forskningskortlægning kan gennemføres på mellem 6 og 9 måneder.

Brief systematisk forskningskortlægning

En brief systematisk forskningskortlægning og en traditionel systematisk forskningskortlægning bygger på fælles principper og gennemgår relativt ens processer, med den forskel, at en brief systematisk forskningskortlægning kan gennemføres på væsentlig kortere tid. Dette kan være en fordel i  tilfælde hvor, der opstår et akut behov for at skabe overblik over et specifikt forskningsfelt inden for en kort deadline. I en brief forskningskortlægning arbejdes der derfor nødvendigt med den smallest mulige afgrænsning af feltet og søgestrategi. Dertil er mængden af håndterbar empiri begrænset.

En brief systematisk forskningskortlægning kan gennemføres på mellem 3 og 6 måneder.