DPU

Læreruddannelse

Om forskningsenheden

Enheden beskæftiger sig med pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerprofessionen og læreruddannelse. Formålet med enheden er at sætte et fornyet fokus på relevante aspekter af læreruddannelse med henblik på at kvalificere lærere og deres professionelle udvikling i forhold til at fungere som professionelle aktører i skolen. Forskning i læring og uddannelseskvalitet er således et centralt omdrejningspunkt i forskningsenheden, der sætter fokus på at bidrage til forskningsbaseret viden, der understøtter de lærerstuderende og lærerprofessionelles læring, kvalitet og relevans på professionshøjskole. Forskningsenheden vil ligeledes arbejde på forøget forskningssamarbejde med professionshøjskoler og eksisterende nordiske forskningsnetværker, med henblik på at frembringe ny viden om lærerprofessionen, der kan kvalificere de lærerstuderendes læring og praksis under uddannelse. Af særlig interesse er at undersøge den lærerprofessionelle som situeret i et felt omkring personlige, samfundsmæssigt professionelle og pædagogiske anliggender, og hvordan de lærerstuderende lærer, udvikler sig og bliver til under uddannelse på professionshøjskole, herunder hvordan professionsuddannelse kvalificerer og kan udvikles til relevant, effektiv og kvalitetsbåret professionel praksis i skolen. Forskningsenhedens arbejde sætter bl.a. fokus på teoretisk og pædagogisk at arbejde med flere tematikker til den pædagogiske/faglige virkelighed i skole og på professionshøjskoler:

  • Komparative analyser af professionshøjskoler som læringsrum for lærerstuderende i Nordiske lande.
  • Professionstænkning og historisk/sociokulturel udvikling af professionshøjskoler med henblik på professionsidentitet og –udvikling.
  • Pædagogiske begreber (fx transfer, relations kompetence, klasseledelse, professionelt skøn) i deres betydning for den professionelle praksis i professionelle perspektiver med henblik på relevans og kvalitet i pædagogisk, faglig og didaktisk praksis.
  • Professionelle læringsfællesskaber som mono- og tværfaglig læringsmulighed i professionshøjskole.
  • Skolekulturer, institutionel praksis og betydningen for professionens udvikling af kompetence – i skole og på professionshøjskole.
  • Læreridentitet, professionel identitet og betydningen for den pædagogiske praksis.
  • Rekruttering og motivation blandt lærerstuderende.
  • Udvikling af teori og terminologier omkring en ny disciplin af relevans for professionerne: ’Professionspsykologi’ i teori og praksis.