DPU

Professionelle lærere: identitet, kompetencer og tilblivelse (PLIKT)

Om forskningsenheden

Forskningsenheden har til formål at italesætte og udvikle viden og forskning om de lærerprofessionelle særligt i uddannelsesmæssige sammenhænge med et fokus på identitet, kompetence og tilblivelsesprocesser. Enheden er opstået ud fra en idé om, at forskningsområdet for professionerne, læreruddannelse, voksenlæring, og studiet af professionalisering er centrale men i mindre grad italesatte områder, hvor samfundsmæssige og lokale forandringer accentuerer behov for ny viden.

’Professionalisering’, ’professionalisme’, ’lærerkompetence’ og ’professionsidentitet’ er temaer ofte knyttet til studiet af den professionelle lærer, men der er imidlertid ikke konsensus i litteraturen om, hvad en professionel lærer er, hvordan man kan forstå professionel identitet og kompetencer, samt hvordan professionaliseringsprocesser karakteriseres. Forskningsenheden sætter fokus på sociokulturelle, didaktiske, faglige, læringsmæssige og pædagogisk-psykologiske aspekter af professionel læreruddannelse, og søger at indkredse, hvordan professionalisme, identitet og kompetencer opstår og udvikles i uddannelsesmæssige og pædagogiske kontekster.

Forskningsenheden søger at udvikle viden om disse områder gennem forskellige forskningsprojekter, der knytter an til forskellige begreber og teorier inspireret af psykologiske, pædagogiske, sociologiske, filosofiske og didaktiske tilnærmelser til det pædagogiske felt.

Enheden interesserer sig for mange forskningsområder i studiet af de lærerprofessionelle, bl.a.

 • lærerkompetence i professionsstudier
 • undervisnings- og læringsmiljøer i læreruddannelse
 • professionel identitet i professionelt arbejde
 • refleksion og erfaring i læreruddannelsespraktikker
 • læring i forhold til sociale fællesskaber
 • social praksis knyttet til formel uddannelse
 • efter- og videreuddannelse for lærerprofessionelle
 • personlige og relationelle tilblivelsesprocesser i læreruddannelsesinstitutioner
 • mikrosociologiske og kulturanalytiske studier af materialitet og agens i læreruddannelse hos lærerprofessionelle, digitalisering og teknologi i læreruddannelsesmæssige sammenhænge
 • informel læring i ’spaces of possibles’ (mulighedsrum) i læreruddannelsesinstitutioner
 • professionalisering som personlige livsbaner i institutionelle sammenhænge
 • samfundsmæssige og sociologiske betydninger af lærerprofession

Forskningsarbejdet har både karakter af empiriske studier, fx i form af etnografiske feltarbejder og aktionsforskning i institutionelle sammenhænge, evidensbaseret forskning, samt litteraturstudier af enhedens forskningsområde.

Enheden er oprettet som gruppe fra foråret 2016. I forlængelse af enhedens arbejde er det intentionen at begrebsudvikle og udvikle et fælles sprog om de forskellige problemstillinger knyttet til studiet af lærerprofessionalisme og -professionalisering (fx professionalisme, professionel identitet, professionel kompetence etc.).