DPU

Om PISA

PISA - Programme for International Student Assessment

Undervisningsministeriet besluttede i 1997, at Danmark skulle deltage i OECD programmet PISA - Programme for International Student Assessment - et projekt, der har til hensigt at måle, hvor godt unge mennesker er forberedt til at møde udfordringerne i dagens informationssamfund. De unge, der indgår i den internationale undersøgelse er 15 år gamle.

PISA gennemføres hvert tredje år. Den første runde blev gennemført i 2000 i 32 lande efter godt to års forberedelse. Den anden runde blev gennemført i 2003 i 41 lande. Tredje runde, gennemførtes i 2006 i 58 lande. Rapporten for 2012 offentliggøres i december 2013.

PISA vurderer ikke de unges kompetencer ud fra specifikke læseplaners indhold i de deltagende lande, men ser i stedet på, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i forhold til autentiske tekster fra det virkelige liv, således som dette kan afgøres med skriftlige tests. Jævnaldrende unge sammenlignes på tværs af skolesystemerne i de deltagende lande.

Undersøgelsen er designet således, at hovedfokus skifter. Fra læsning i 2000 til matematik i 2003, naturfag i 2006 og læsning af elektroniske tekster i 2009. Formålet hermed er at gøre det muligt for myndighederne i de deltagende lande at bedømme ikke bare deres uddannelsessystemers resultater, men også at få et indtryk af udviklingen over tid - om fx. en intensiveret satsning på bestemte felter giver sig udslag i bedre resultater.

PISA gennemføres i Danmark af et konsortium bestående af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og DPU, Aarhus Universitet.

Projektet er styret af en konsortiebestyrelse, som har haft mindst et medlem fra hvert af de deltagende institutioner.

Til at følge og rådgive under arbejdet har Undervisningsministeriet nedsat en Styregruppe og en Referencegruppe med repræsentation fra ministeriet og fra interessentgrupper omkring folkeskolen.

Undersøgelsens design og gennemførelse har været forestået af et internationalt konsortium, men de enkelte lande har haft stor indflydelse på projektet, dels gennem landenes deltagelse i projektets ledelsesgruppe, PISA Governing Board, dels gennem projektmedarbejderes konkrete bidrag, fx i form af testmaterialer, og deltagelse i mødevirksomhed omkring projektets detailudformning og gennemførelse.

Den danske del af undersøgelsen er gennemført af forskere fra konsortiet. Forskerne har hver for sig haft ansvar for forskellige dele af undersøgelsen, og de har hver for sig eller sammen været ansvarlige for den danske rapportering. Endvidere har fagkonsulenter i undervisningsministeriet samt repræsentanter fra faglige foreninger haft lejlighed til at kommentere testmaterialerne og de principper, materialerne er opbygget efter.