DPU

Ekstra TIMSS

Hvad er Ekstra TIMSS?

Beslutningen om at iværksætte Ekstra TIMSS udsprang af ønsket om at kunne fortolke elevernes svar på et didaktisk niveau i stedet for de normative sammenligninger som den ordinære TIMSS tillader.

Som supplement til TIMSS-undersøgelsen gennemførtes derfor allerede i forbindelse med TIMSS 2007 en matematikundersøgelse (dengang kaldet Alternativ TIMSS), hvor en række elever, som deltog i TIMSS 2007 hovedundersøgelse, også deltog i denne supplerende undersøgelse.

Det er forventet, at konstruktionen af opgaverne i Ekstra TIMSS og opfordringen til eleverne om, at redegøre for deres svar, kan give adgang til en didaktisk forståelse af elevernes svar.

Alle elevbesvarelser behandles ud fra et kodesystem, der kan kortlægge elevernes løsningsstrategier. Det er således elevernes kommentarer, tanker, overvejelser og udregninger i skrivefeltet, der kan danne et billede af, hvilken løsningsstrategi eleven har benyttet sig af.

Der er mange forskellige måder, at løse en opgave på. Derfor har det særlig interesse i forbindelse med Ekstra TIMSS at se, hvilke løsningsstrategier eleverne benytter, fremfor hvorvidt opgaverne er besvaret korrekt eller ej.  I kodningen ses der desuden på, hvorvidt eleverne formår at omsætte opgaveformuleringen til en egentlig matematisk problemstilling, hvor de anvender kendte strategier inden for de 4 regningsarter.

Hvem har deltaget i Ekstra TIMSS?

Alle skoler der deltog i TIMSS 2015 hovedundersøgelse blev tilbudt også at deltage i Ekstra TIMSS. 64 skoler ud af 193 deltagende skoler i TIMSS 2015 hovedundersøgelsen, takkede ja til denne mulighed. Det svarer til, at der er 1362 elever der har deltaget i Ekstra TIMSS sammenholdt med ca. 4000 i hovedundersøgelsen, hvilket svarer til en deltagelsesprocent på 34.

I 2011 deltog ca. 450 elever i Ekstra TIMSS og i 2007 deltog 840 elever.

Ekstra TIMSS opgaver

Ekstra TIMSS-materialet består af et hæfte A og et hæfte B. Hver elev har besvaret enten hæfte A eller hæfte B. Opgavesættet er sammensat af 37 opgaver, hvoraf de 7 opgaver findes i begge hæfter. Disse opgaver fungerer som bindeled mellem de to opgavehæfter, så det derved er muligt at drage sammenligninger mellem elevpræstationer beregnet ud fra alle elever der har besvaret et af de to opgavehæfter.  I hæfte A er der 20 opgaver og i hæfte B er der 17. Det er de samme opgaver, der har været anvendt i 2007, 2011 og 2015, dog er 1 opgave sorteret fra i Ekstra TIMSS 2015.

 

Resultater for Ekstra TIMSS 2015

Eleverne har i gennemsnit 30,7 % rigtige i Ekstra TIMSS 2015. Pigerne 31,0 % og drengene 31,2 %. I 2011 havde eleverne ligeledes i gennemsnit 30,7 % rigtige. I 2007 havde eleverne i gennemsnit 31,2 % rigtige.