DPU

Hovedresultater TIMSS 2015

Danske 4.-klasseelever klarer sig godt i matematik og natur/teknologi.

Danske elever i TIMSS 2015 præsterer signifikant bedre end den internationale referencescore på 500 point, i både matematik og natur/teknologi. Præstationsniveauet for de danske elever er 539 point i matematik og 527 point i natur/teknologi. Overordnet set er der små kønsforskelle til drengenes fordel i begge fag, hvor der kun er statistisk signifikant forskel i matematik.

10 lande præsterer signifikant bedre end Danmark i matematik, hvor der i natur/teknologi er 17 lande.

12 % af de danske elever ligger på det højeste kompetenceniveau med et præstationsniveau over 625 point. Dette er en større andel end det internationale gennemsnit på 6 %. I natur/teknologi ligger Danmark på det internationale gennemsnit, hvor 7 % af eleverne har et præstationsniveau over 625 point.

Elevens socioøkonomiske baggrunds betydning for elevpræstationer

Den negative sociale arv er stærk i Danmark og har været det i alle TIMSS-undersøgelserne. Den socioøkonomiske baggrund kan forklare 13 % af variationen i de danske elevers præstationer i TIMSS 2015 i begge fag.

Sprogets betydning for elevpræstationer

Der er en forskel på TIMSS scoreniveauerne for elever med forskellig sproglig baggrund. I matematik er en forskel på 28 scorepoint til de etsprogedes fordel. I natur/teknologi er der en forskel på 34 scorepoint, igen til de etsprogedes fordel. Forskellen er i begge fag statistisk signifikant.

Følgende variable har vist sig at have en positiv effekt på elevpræstationer:

·         At eleven kan lide faget

·         At eleven har høj selvtillid i faget

·         Forældrenes positive holdning til skolen og faget

·         Tid brugt på læse- og regneaktiviteter før skolestart

·         Elevernes oplevelse af engagerede lærere

Følgende variable har vist sig at have en negativ effekt på elevpræstationer:

·         Forstyrrende og afbrydende elever

·         Elevens oplevelse af at blive mobbet

Følgende variable har vist sig at have ingen effekt på elevpræstationer:

·         Skole- og klassestørrelse

·         Undervisningstid

·         Linjefag

·         Forældres interesse i skolearbejde har ingen klar effekt