DPU

Forskningsprojekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. environments in learning using smart technology

  Schilhab, T.Stevenson, M.Bentsen, P.Dewhurst, R.

  2017-05-012017-12-31

 2. Gaze measurements in Nature

  Schilhab, T.Dewhurst, R.Bentsen, P.Stevenson, M.

  2017-05-012019-01-31

 3. The Materiality of Reading

  Schilhab, T.Walker, S.

  2017-01-232018-09-01

 4. From Play to Reading

  Schilhab, T.

  A mixed method study of the use of a play intervention (Playworld) to promote reading comprehension.

  2017-01-012019-12-31

 5. Embodiment in reading

  Schilhab, T.

  2016-03-302017-06-01

 6. X-changery

  Wallace, J.

  2015-07-012015-12-31

 7. Technucation

  Kamstrup, A. K.Hasse, C.

  2015-01-122015-10-31

 8. COST-Action Evolution of reading in the age of digitisation

  Schilhab, T.

  EU finansieret COST projekt.

  2014-11-242018-12-01

 9. Robotter i Folkeskolen

  Esbensen, G. L.Hasse, C.Harrekilde, S.Mathiasen, M. K.Pedersen, K. P.Breum, M.Brinks Andersen, E.Arason, N.Rieland, S.Lund Mathisen , L.Sayedmirza, A.

  I dette projekt tager vi udgangspunkt i det aspekt, at de danske folkeskoler i stigende grad indkøber eller låner robotter til brug i undervisningen. I projektet udforsker vi spørgsmål som: Hvad antages robotter at kunne bruges til i undervisning? Hvorfor sælges der robotter til folkeskolen? - Hvorfor køber skolerne dem? Hvordan bruger folkeskoler robotter i undervisning og med hvilke intentioner? .

  2014-08-012016-10-01

 10. Game-changer? IPad use during recess time

  Schilhab, T.

  Exploring iPad use in Danish Ipad schools during recess time.

  2014-08-012015-07-01

 11. Naturlig Læring

  Schilhab, T.

  Dansk-svensk bog om læring i naturlige miljøer.

  2014-05-012017-06-01

 12. Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

  Bundsgaard, J.Lindenskov, L.Holst, F.Fougt, S. S.Lund, K.Jensen, H. S.Hasse, C.Allerup, P. N.Bremholm, J.Iversen, O. S.Dohn, N. B.Grønbæk, K.Thomas Jankvist, U.Jessen, C.Lorentzen, R. F.Hanghøj, T.Misfelt, M.Sølberg, J.Hansen, T. I.Graf, S. T.Skott, C. K.Georgsen, M.Brahe, T.Pettersson, M.Puck, M. R.

  Udviklingsprojekterne skal skabe ny og praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og frigøre tid til mere undervisning. Som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg.

  2013-06-012015-12-31

 13. Philosophical and Transdisciplinary Enquiries in Social Robotics

  Seibt, J.Rodogno, R.Nørskov, M.Damholdt, M. F.Hasse, C.

  PENSOR addresses questions in social robotics that require expertise in various philosophical disciplines, including the new area of intercultural philosophy of technology, as well as anthropology, psychology, and robotics. The transdisciplinary research platform PENSOR was introduced to acknowledge that social robotics marks a new relationship between technology and the Humanities.

  2013-01-012015-12-31

 14. Teknologi, politik og ledelse

  Hasse, C.Hansbøl, M.Søndergaard, K. D.

  Delprojekt i TECHNUCATION projektet - technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Der skal skabes ny viden om ’technological literacy’ og den viden skal danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier på skoler og hospitaler med eksperimentelle ’Living Labs’.

  2012-02-012015-03-15

 15. Det tredje rum

  Hasse, C.Nielsen, K. H.Andersen, B. L.

  Formålet er at åbne for at få humanister til at gå ind i 'det tredje rum', et legerum hvor teknologiforståelse og innovation går hånd i hånd. Folk fra sundhedsvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og ikke mindst naturvidenskaberne har den fordel, at teknologiforståelse til en vis grad allerede er bygget ind i deres fagligheder - mens det i dag kun er humanister, der af egen kraft har opbygget teknologiforståelse, der kan ’lege med’.

  2011-10-25

 16. Learning Expertise in the Built Environment

  Schunck, N.Schilhab, T.Schmidt, L.

  Forberedelse til tildelt Ph.d.-projekt.

  2011-06-122011-12-03

 17. Technucation

  Andersen, B. L.Hasse, C.Søndergaard, K. D.Wallace, J.Pedersen, S. C. H.Riis, S.Kristensen, H. V.Johannsen, L. W.Brok, L. S.Schrøder, V.Kirk, J. W.Jensen, U. G.Wallace, J.Arstorp, A.Miranda, A. K. B.Esbensen, G. L.Skov, H.Tafdrup, O.

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

  2011-03-152015-03-01

 18. Bridging the Gap - Brobygningsprojektet -Interventionsdelen

  Hasse, C.

  Den danske regering har som erklæret mål, at halvdelen af en ungdomsårgang skal afslutte en videregående uddannelse. En tredjedel af alle studerende på de videregående uddannelser deltager i professionshøjskolernes bacheloruddannelser, hvilket gør dem centrale for opfyldelsen af regeringens mål. Professionsbacheloruddannelserne oplever i øjeblikket en nedgang i antallet af ansøgere og en stigende frafaldsprocent. En mangelfuld teori-praksis-relation er en af årsagerne til disse problemer.

  2009-01-012012-12-31

 19. Brobygning mellem teori og praksis i professionsuddannelserne

  Haastrup, L.Laursen, P. F.Rasmussen, J.Hasse, C.Knudsen, L. E. D.pilegaard, t.storgaard brok, l.tingleff, l.Birkkjær Lauritsen, A.Bluhme, K.

  2009-01-012012-12-31

 20. Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i i Europa

  Pedersen, S. C. H.Hasse, C.Møller, K.Brandi, U.Darsø, L.Henriksen, T. D.

  Udvikling af et europæisk forskningsnetværk inden for feltet Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i offentlige og private virksomheder i Europa. Formålet med EDI projektet er: 1) At skabe ny og anvendelig viden om lærings- og innovationsprocesser i små og mellemstore virksomheder (SMV) til gavn for konkurrenceevnen. 2)At undersøge hvordan medarbejdere på alle niveauer i virksomheden kan få bedre muligheder for at bidrage til innovation.

  2008-02-01

 21. Den pædagogiske neurovidenskabs betydning for læsning

  Schilhab, T.Steffensen, B.

  Den pædagogiske neurovidenskab forbinder de neurovidenskabelige forskningsområder med de humanistiske fagområder. I dette krydsfelt er udvikling af ny viden inden for anvendt læseforskning og læsepædagogik internationalt ved at være mainstream. Kontakten mellem den pædagogiske neurovidenskab og praksisfeltet skal øge forståelsen af læsningens teori og praksis.

  2007-01-012009-12-31

 22. Interaktionel Ekspertise

  Schilhab, T.

  2007-01-012008-12-31

 23. Hjerneforskning, Læring og Undervisning

  Ejersbo, L. R.Schilhab, T.Steffensen, B.Foss Hansen, K.Allerup, P. N.Ankerdal, H. L.Gerlach, C.

  Forskningsprojektet: "Hjerneforskning, Læring og Undervisning" drejer sig om at koble hjerneforskning, læring og undervisning. Man ved i dag meget om, hvordan hjernen fungerer, uden samtidig at vide hvordan denne viden kan anvendes til at organisere undervisning og læring. Vores hypotese er, at der er sammenhæng mellem hjernens modning, myelinisering, af bestemte områder i hjernen og barnets evne til at forstå mere eller mindre komplicerede sproglige udtryk og matematiske problemstillinger.

  2007-01-012013-01-01

 24. UPGEM - Understanding Puzzles in the Gendered Map of Europe (UPGEM)

  Hasse, C.

  Projekt UPGEM blev afsluttet i 2008, men genererer stadigt nye publikationer og forskning. Se www.upgem.dk. I projektet UPGEM, der er finansieret af EU 6. rammeprogram, ser en gruppe europæiske forskere fra et bredt humanistisk spekter på, hvad der ligger bag vores myter og selvfølgelige forestillinger om kønnede udfoldelsesmuligheder og karriereveje i akademia med fysikområdet som eksempel. Projektet har tre mål: 1.

  2005-09-012008-07-01

 25. Videnskabens kulturelle dimensioner - En komparativ antropologisk analyse af forskelle i fysikvidenskaben i to europæiske lande (VKD)

  Hasse, C.Mazzara, K.

  Konkurrencen om at klare sig godt i internationale komparationer og interessen for den nye vidensøkonomi har gjort det mere påtrængende at forstå, hvad der konstituerer forskelle mellem samfund, når det gælder videnskab og uddannelse - ikke mindst i en europæisk sammenhæng. Hidtil har sådanne studier primært været af kvantitativ art. De komparative undersøgelser har vist store forskelle på antal forskere, forskeres køn, forskningsinteresser m.v. i de europæiske lande.

  2002-09-012005-12-31

 26. Uskrevne regler

  Schilhab, T.

  Projektet formidler neurovidenskabelig viden om vores implicitte og eksplicitte læringssystemer, deres biologiske tilpasningshistorie og betydning for undervisning og læring. Den neurovidenskabelige indsigt i de biologiske mekanismer, som ligger til grund for læring, bliver mere og mere omfattende. Blandt andet har det vist sig, at man bør skelne mellem to forskellige læringstyper: Implicit og eksplicit læring som er evolutionært udviklet med forskellige formål.

  2002-01-012007-01-01

 27. Hjerneforskning, kognition og læring

  Schilhab, T.

  Konsortiet for Hjernevidenskab, Kognition og Læring søger at integrere og øge den neurovidenskabelige viden om læringsprocesser, for at afdække, hvordan og i hvilket omfang neurovidenskabelig viden kan bidrage til undervisningsmæssige forhold både teoretisk og praktisk.

  2002-01-012007-01-01