Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Om instituttet » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige VIP-stillinger

Post doc. i ungdomsforskning

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed en stilling som post doc. i ungdomsforskning og unges lyst til læring til besættelse fra den 1. september 2012 eller snarest muligt herefter for en periode af 3 år. 

Post doc’en tilknyttes forskningsprogrammet Center for Ungdomsforskning (CEFU), der har til opgave at undersøge unges liv, vilkår og samfundsdeltagelse – set i lyset af de aktuelle udviklingstendenser i samfundet. 

Stillingsindhold
Forskning
Den kommende post doc. skal varetage forskning indenfor et forskningsprojekt om lyst til læring i udskolingen, som vil foregå indenfor rammerne at en større strategisk forskningssatsning om unges lyst til læring i regi af CEFU og finansieret af Egmont Fonden. Det konkrete forskningsprojekt har fokus på de unge i udskolingen og på, hvilken betydning forskellige arenaer i ungdomslivet har for de unges motivation for og lyst til læring. Metodisk skal projektet bygge på casestudier og en spørgeskemaundersøgelse, ligesom der i tilknytning til forskningsprojektet vil blive etableret en såkaldt forskningscirkel, hvor forskere og praktikere fra udskolingen arbejder sammen om at udvikle ny viden og nye indsatser på udskolingsområdet.

Undervisning
Foruden forskningsarbejdet skal post doc’en undervise og vejlede på en eller flere af uddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik – afhængigt af post doc’ens konkrete kompetenceprofil - i et omfang, der svarer til 1/3 af arbejdstiden. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at post doc.’en gennemfører den pædagogiske adjunktuddannelse ved Aarhus Universitet.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende post doc. bidrager til videnudveksling i relation til forskningsområdet gennem publiceringer nationalt og internationalt og ved at medvirke med oplæg på relevante nationale og internationale konferencer for såvel forskere som praktikere. 

Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal kunne dokumentere:

 • videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau 
 • undervisningserfaring svarende til gennemført ph.d.-uddannelse
 • en kandidatgrad i pædagogik, sociologi eller lignende
 • dybtgående kendskab til et eller flere af følgende felter: ungdom, udskoling og læring
 • erfaringer med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og statistik.

Udover ovenstående krav vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover er systematisk, selvstændig, analytisk, pålidelig og har lyst til at bidrage til og indgå i et fagligt engageret miljø.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til
også at undervise på engelsk.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde afsnit med:

 • En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget, herunder en forskningsplan for de nærmeste år
 • En redegørelse for ansøgers undervisningskompetencer og evt. erfaringer med uddannelsesorganisering og uddannelses-/studieledelse
 • En redegørelse for ansøgers evt. videnudvekslingsaktiviteter
 • En kort redegørelse for eventuelle orlovsperioder.

Ansøgningen suppleres med følgende bilag:

 • Curriculum vitæ
 • Forskningsportfolio
 • Undervisningsportfolio
 • Relevant dokumentation (kopi af fx eksamensbeviser, kursusdokumentation, priser)
 • Kontaktoplysninger på op til 3 referencepersoner og evt. anbefalinger.

Den videnskabelige produktion (maximalt fem arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Instituttet og Center for Ungdomsforskning (CEFU)
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

CEFU bakkes op og støttes af Foreningen Center for Ungdomsforskning, der er en selvstændig forening bestående af en række institutioner, organisationer og virksomheder, der så vidt muligt udgør et demokratisk udsnit af det danske samfund. Foreningens formål er at støtte tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan komme unge til gavn. Du kan læse mere om Center for Ungdomsforskning på www.cefu.dk.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller leder af Center for Ungdomsforskning, lektor Noemi Katznelson, e-mail: nka@dpu.dk, eller forskningskoordinator Mette Stigaard Stenkjær, e-mail mest@dpu.dk, T: 8716 3545.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige TAP-stillinger

Post doc. i ungdomsforskning

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed en stilling som post doc. i ungdomsforskning og unges lyst til læring til besættelse fra den 1. september 2012 eller snarest muligt herefter for en periode af 3 år. 

Post doc’en tilknyttes forskningsprogrammet Center for Ungdomsforskning (CEFU), der har til opgave at undersøge unges liv, vilkår og samfundsdeltagelse – set i lyset af de aktuelle udviklingstendenser i samfundet. 

Stillingsindhold
Forskning
Den kommende post doc. skal varetage forskning indenfor et forskningsprojekt om lyst til læring i udskolingen, som vil foregå indenfor rammerne at en større strategisk forskningssatsning om unges lyst til læring i regi af CEFU og finansieret af Egmont Fonden. Det konkrete forskningsprojekt har fokus på de unge i udskolingen og på, hvilken betydning forskellige arenaer i ungdomslivet har for de unges motivation for og lyst til læring. Metodisk skal projektet bygge på casestudier og en spørgeskemaundersøgelse, ligesom der i tilknytning til forskningsprojektet vil blive etableret en såkaldt forskningscirkel, hvor forskere og praktikere fra udskolingen arbejder sammen om at udvikle ny viden og nye indsatser på udskolingsområdet.

Undervisning
Foruden forskningsarbejdet skal post doc’en undervise og vejlede på en eller flere af uddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik – afhængigt af post doc’ens konkrete kompetenceprofil - i et omfang, der svarer til 1/3 af arbejdstiden. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at post doc.’en gennemfører den pædagogiske adjunktuddannelse ved Aarhus Universitet.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende post doc. bidrager til videnudveksling i relation til forskningsområdet gennem publiceringer nationalt og internationalt og ved at medvirke med oplæg på relevante nationale og internationale konferencer for såvel forskere som praktikere. 

Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal kunne dokumentere:

 • videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau 
 • undervisningserfaring svarende til gennemført ph.d.-uddannelse
 • en kandidatgrad i pædagogik, sociologi eller lignende
 • dybtgående kendskab til et eller flere af følgende felter: ungdom, udskoling og læring
 • erfaringer med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og statistik.

Udover ovenstående krav vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover er systematisk, selvstændig, analytisk, pålidelig og har lyst til at bidrage til og indgå i et fagligt engageret miljø.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til
også at undervise på engelsk.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde afsnit med:

 • En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget, herunder en forskningsplan for de nærmeste år
 • En redegørelse for ansøgers undervisningskompetencer og evt. erfaringer med uddannelsesorganisering og uddannelses-/studieledelse
 • En redegørelse for ansøgers evt. videnudvekslingsaktiviteter
 • En kort redegørelse for eventuelle orlovsperioder.

Ansøgningen suppleres med følgende bilag:

 • Curriculum vitæ
 • Forskningsportfolio
 • Undervisningsportfolio
 • Relevant dokumentation (kopi af fx eksamensbeviser, kursusdokumentation, priser)
 • Kontaktoplysninger på op til 3 referencepersoner og evt. anbefalinger.

Den videnskabelige produktion (maximalt fem arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Instituttet og Center for Ungdomsforskning (CEFU)
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

CEFU bakkes op og støttes af Foreningen Center for Ungdomsforskning, der er en selvstændig forening bestående af en række institutioner, organisationer og virksomheder, der så vidt muligt udgør et demokratisk udsnit af det danske samfund. Foreningens formål er at støtte tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan komme unge til gavn. Du kan læse mere om Center for Ungdomsforskning på www.cefu.dk.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller leder af Center for Ungdomsforskning, lektor Noemi Katznelson, e-mail: nka@dpu.dk, eller forskningskoordinator Mette Stigaard Stenkjær, e-mail mest@dpu.dk, T: 8716 3545.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige deltidsunderviser stillinger

Post doc. i ungdomsforskning

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed en stilling som post doc. i ungdomsforskning og unges lyst til læring til besættelse fra den 1. september 2012 eller snarest muligt herefter for en periode af 3 år. 

Post doc’en tilknyttes forskningsprogrammet Center for Ungdomsforskning (CEFU), der har til opgave at undersøge unges liv, vilkår og samfundsdeltagelse – set i lyset af de aktuelle udviklingstendenser i samfundet. 

Stillingsindhold
Forskning
Den kommende post doc. skal varetage forskning indenfor et forskningsprojekt om lyst til læring i udskolingen, som vil foregå indenfor rammerne at en større strategisk forskningssatsning om unges lyst til læring i regi af CEFU og finansieret af Egmont Fonden. Det konkrete forskningsprojekt har fokus på de unge i udskolingen og på, hvilken betydning forskellige arenaer i ungdomslivet har for de unges motivation for og lyst til læring. Metodisk skal projektet bygge på casestudier og en spørgeskemaundersøgelse, ligesom der i tilknytning til forskningsprojektet vil blive etableret en såkaldt forskningscirkel, hvor forskere og praktikere fra udskolingen arbejder sammen om at udvikle ny viden og nye indsatser på udskolingsområdet.

Undervisning
Foruden forskningsarbejdet skal post doc’en undervise og vejlede på en eller flere af uddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik – afhængigt af post doc’ens konkrete kompetenceprofil - i et omfang, der svarer til 1/3 af arbejdstiden. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at post doc.’en gennemfører den pædagogiske adjunktuddannelse ved Aarhus Universitet.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende post doc. bidrager til videnudveksling i relation til forskningsområdet gennem publiceringer nationalt og internationalt og ved at medvirke med oplæg på relevante nationale og internationale konferencer for såvel forskere som praktikere. 

Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal kunne dokumentere:

 • videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau 
 • undervisningserfaring svarende til gennemført ph.d.-uddannelse
 • en kandidatgrad i pædagogik, sociologi eller lignende
 • dybtgående kendskab til et eller flere af følgende felter: ungdom, udskoling og læring
 • erfaringer med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og statistik.

Udover ovenstående krav vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover er systematisk, selvstændig, analytisk, pålidelig og har lyst til at bidrage til og indgå i et fagligt engageret miljø.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til
også at undervise på engelsk.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde afsnit med:

 • En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget, herunder en forskningsplan for de nærmeste år
 • En redegørelse for ansøgers undervisningskompetencer og evt. erfaringer med uddannelsesorganisering og uddannelses-/studieledelse
 • En redegørelse for ansøgers evt. videnudvekslingsaktiviteter
 • En kort redegørelse for eventuelle orlovsperioder.

Ansøgningen suppleres med følgende bilag:

 • Curriculum vitæ
 • Forskningsportfolio
 • Undervisningsportfolio
 • Relevant dokumentation (kopi af fx eksamensbeviser, kursusdokumentation, priser)
 • Kontaktoplysninger på op til 3 referencepersoner og evt. anbefalinger.

Den videnskabelige produktion (maximalt fem arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Instituttet og Center for Ungdomsforskning (CEFU)
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

CEFU bakkes op og støttes af Foreningen Center for Ungdomsforskning, der er en selvstændig forening bestående af en række institutioner, organisationer og virksomheder, der så vidt muligt udgør et demokratisk udsnit af det danske samfund. Foreningens formål er at støtte tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan komme unge til gavn. Du kan læse mere om Center for Ungdomsforskning på www.cefu.dk.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller leder af Center for Ungdomsforskning, lektor Noemi Katznelson, e-mail: nka@dpu.dk, eller forskningskoordinator Mette Stigaard Stenkjær, e-mail mest@dpu.dk, T: 8716 3545.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk