Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Om instituttet » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige VIP-stillinger

Adjunkt i pædagogisk sociologi

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed en stilling som adjunkt i pædagogisk sociologi til besættelse fra den 1. september 2012 eller snarest muligt herefter for en periode af to år.
Adjunkturet ligger inden for det forskningsområde på instituttet, der har til opgave at belyse aktuelle tendenser på tværs af det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt i lyset af aktuelle nationale og internationale tiltag og dagsordener. 

Stillingsindhold

Forskning
Den kommende adjunkt skal - ud over egen forskning - varetage forskning inden for følgende to igangværende forskningsprojekter:
1) ICCS-undersøgelserne af unges politiske dannelse, der pt. er samfinansieret af Aarhus Universitet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har fokus på ’citizenship education’ i både international og national sammenhæng og er indholdsmæssigt baseret på pædagogisk-sociologisk og politologisk teori af relevans for grundskoleområdet. Metodisk bygger projektet på kvantitative tilgange i form af spørgeskemaundersøgelser, komparative analyser af kvantitative data m.v.
2) I mindre omfang og efter behov i et projekt om Pædagogprofessionens og børnehavens historie og aktualitet, finansieret bl.a. af BUPL, der løber fra 2012 til 2014. Projektet har fokus på pædagogprofessionens historie og aktuelle udfordringer og status.

Undervisning
Den kommende adjunkt skal undervise og vejlede på en eller flere af uddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik, primært på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi indenfor emnerne Opdragelse og uddannelse samt Pædagogisk-sociologisk teori. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at adjunkten gennemfører den pædagogiske adjunktuddannelse ved Aarhus Universitet.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende adjunkt bidrager til videnudveksling med relevante samfundsaktører i relation til forskningsområdet, eksempelvis gennem forskningsformidlende publikationer og oplæg på relevante konferencer for både forskere og praktikere.

Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal kunne dokumentere:

 • videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau
 • undervisningserfaring svarende til gennemført ph.d.-uddannelse
 • en kandidatgrad i pædagogik, sociologi eller lignende
 • dybtgående kendskab til et eller flere pædagogisk-sociologiske felter
 • erfaringer med såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Udover ovenstående krav vil det være en fordel, hvis ansøgeren er systematisk, selvstændig, analytisk, pålidelig og har lyst til at bidrage til og indgå i et fagligt, engageret miljø.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til
også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2 år tilegner sig det danske sprog.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde afsnit med: 

 • En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget, herunder en forskningsplan for de nærmeste år
 • En redegørelse for ansøgers undervisningskompetencer og evt. erfaringer med uddannelsesorganisering og uddannelses-/studieledelse
 • En redegørelse for ansøgers evt. videnudvekslingsaktiviteter
 • En kort redegørelse for eventuelle orlovsperioder.

Ansøgningen suppleres med følgende bilag: 

 • Curriculum vitæ
 • Forskningsportfolio
 • Undervisningsportfolio
 • Relevant dokumentation (kopi af fx eksamensbeviser, kursusdokumentation, priser)
 • Kontaktoplysninger på op til 3 referencepersoner og evt. anbefalinger.

Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Se vejledningen til ansøgere.

Den videnskabelige produktion (maximalt fem arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Det skal oplyses, at det ikke kan forventes, at der opslås et lektorat inden for stillingens område i forlængelse af adjunktansættelsen.

Instituttet
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/
Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller til forskningsprogramleder, lektor Søren Christensen e-mail: socr@dpu.dk, 87163623.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

25.07.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige TAP-stillinger

Adjunkt i pædagogisk sociologi

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed en stilling som adjunkt i pædagogisk sociologi til besættelse fra den 1. september 2012 eller snarest muligt herefter for en periode af to år.
Adjunkturet ligger inden for det forskningsområde på instituttet, der har til opgave at belyse aktuelle tendenser på tværs af det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt i lyset af aktuelle nationale og internationale tiltag og dagsordener. 

Stillingsindhold

Forskning
Den kommende adjunkt skal - ud over egen forskning - varetage forskning inden for følgende to igangværende forskningsprojekter:
1) ICCS-undersøgelserne af unges politiske dannelse, der pt. er samfinansieret af Aarhus Universitet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har fokus på ’citizenship education’ i både international og national sammenhæng og er indholdsmæssigt baseret på pædagogisk-sociologisk og politologisk teori af relevans for grundskoleområdet. Metodisk bygger projektet på kvantitative tilgange i form af spørgeskemaundersøgelser, komparative analyser af kvantitative data m.v.
2) I mindre omfang og efter behov i et projekt om Pædagogprofessionens og børnehavens historie og aktualitet, finansieret bl.a. af BUPL, der løber fra 2012 til 2014. Projektet har fokus på pædagogprofessionens historie og aktuelle udfordringer og status.

Undervisning
Den kommende adjunkt skal undervise og vejlede på en eller flere af uddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik, primært på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi indenfor emnerne Opdragelse og uddannelse samt Pædagogisk-sociologisk teori. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at adjunkten gennemfører den pædagogiske adjunktuddannelse ved Aarhus Universitet.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende adjunkt bidrager til videnudveksling med relevante samfundsaktører i relation til forskningsområdet, eksempelvis gennem forskningsformidlende publikationer og oplæg på relevante konferencer for både forskere og praktikere.

Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal kunne dokumentere:

 • videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau
 • undervisningserfaring svarende til gennemført ph.d.-uddannelse
 • en kandidatgrad i pædagogik, sociologi eller lignende
 • dybtgående kendskab til et eller flere pædagogisk-sociologiske felter
 • erfaringer med såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Udover ovenstående krav vil det være en fordel, hvis ansøgeren er systematisk, selvstændig, analytisk, pålidelig og har lyst til at bidrage til og indgå i et fagligt, engageret miljø.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til
også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2 år tilegner sig det danske sprog.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde afsnit med: 

 • En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget, herunder en forskningsplan for de nærmeste år
 • En redegørelse for ansøgers undervisningskompetencer og evt. erfaringer med uddannelsesorganisering og uddannelses-/studieledelse
 • En redegørelse for ansøgers evt. videnudvekslingsaktiviteter
 • En kort redegørelse for eventuelle orlovsperioder.

Ansøgningen suppleres med følgende bilag: 

 • Curriculum vitæ
 • Forskningsportfolio
 • Undervisningsportfolio
 • Relevant dokumentation (kopi af fx eksamensbeviser, kursusdokumentation, priser)
 • Kontaktoplysninger på op til 3 referencepersoner og evt. anbefalinger.

Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Se vejledningen til ansøgere.

Den videnskabelige produktion (maximalt fem arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Det skal oplyses, at det ikke kan forventes, at der opslås et lektorat inden for stillingens område i forlængelse af adjunktansættelsen.

Instituttet
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/
Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller til forskningsprogramleder, lektor Søren Christensen e-mail: socr@dpu.dk, 87163623.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

25.07.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige deltidsunderviser stillinger

Adjunkt i pædagogisk sociologi

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed en stilling som adjunkt i pædagogisk sociologi til besættelse fra den 1. september 2012 eller snarest muligt herefter for en periode af to år.
Adjunkturet ligger inden for det forskningsområde på instituttet, der har til opgave at belyse aktuelle tendenser på tværs af det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt i lyset af aktuelle nationale og internationale tiltag og dagsordener. 

Stillingsindhold

Forskning
Den kommende adjunkt skal - ud over egen forskning - varetage forskning inden for følgende to igangværende forskningsprojekter:
1) ICCS-undersøgelserne af unges politiske dannelse, der pt. er samfinansieret af Aarhus Universitet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har fokus på ’citizenship education’ i både international og national sammenhæng og er indholdsmæssigt baseret på pædagogisk-sociologisk og politologisk teori af relevans for grundskoleområdet. Metodisk bygger projektet på kvantitative tilgange i form af spørgeskemaundersøgelser, komparative analyser af kvantitative data m.v.
2) I mindre omfang og efter behov i et projekt om Pædagogprofessionens og børnehavens historie og aktualitet, finansieret bl.a. af BUPL, der løber fra 2012 til 2014. Projektet har fokus på pædagogprofessionens historie og aktuelle udfordringer og status.

Undervisning
Den kommende adjunkt skal undervise og vejlede på en eller flere af uddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik, primært på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi indenfor emnerne Opdragelse og uddannelse samt Pædagogisk-sociologisk teori. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at adjunkten gennemfører den pædagogiske adjunktuddannelse ved Aarhus Universitet.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende adjunkt bidrager til videnudveksling med relevante samfundsaktører i relation til forskningsområdet, eksempelvis gennem forskningsformidlende publikationer og oplæg på relevante konferencer for både forskere og praktikere.

Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal kunne dokumentere:

 • videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau
 • undervisningserfaring svarende til gennemført ph.d.-uddannelse
 • en kandidatgrad i pædagogik, sociologi eller lignende
 • dybtgående kendskab til et eller flere pædagogisk-sociologiske felter
 • erfaringer med såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Udover ovenstående krav vil det være en fordel, hvis ansøgeren er systematisk, selvstændig, analytisk, pålidelig og har lyst til at bidrage til og indgå i et fagligt, engageret miljø.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til
også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2 år tilegner sig det danske sprog.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde afsnit med: 

 • En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget, herunder en forskningsplan for de nærmeste år
 • En redegørelse for ansøgers undervisningskompetencer og evt. erfaringer med uddannelsesorganisering og uddannelses-/studieledelse
 • En redegørelse for ansøgers evt. videnudvekslingsaktiviteter
 • En kort redegørelse for eventuelle orlovsperioder.

Ansøgningen suppleres med følgende bilag: 

 • Curriculum vitæ
 • Forskningsportfolio
 • Undervisningsportfolio
 • Relevant dokumentation (kopi af fx eksamensbeviser, kursusdokumentation, priser)
 • Kontaktoplysninger på op til 3 referencepersoner og evt. anbefalinger.

Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Se vejledningen til ansøgere.

Den videnskabelige produktion (maximalt fem arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Det skal oplyses, at det ikke kan forventes, at der opslås et lektorat inden for stillingens område i forlængelse af adjunktansættelsen.

Instituttet
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/
Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller til forskningsprogramleder, lektor Søren Christensen e-mail: socr@dpu.dk, 87163623.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

25.07.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk