DPU

Vedtægter

Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme.


§ 1 Navn og Hjemsted
stk.1. Foreningens navn er:
Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme (MSP). (Engelsk titel: Master of Education in Health promotion and Education; MEd)

stk.2. Foreningens hjemsted er:
Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej  164, 2400 København NV.


§ 2 Formål
Formålet med MASTERFORUM FOR SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME er at fungere som netværksorganisation for dimittender fra MSP studiet på Aarhus Universitet. Studerende på MSP-studiet kan optages som studentermedlemmer uden stemmeret på generalforsamlingen.

MASTERFORUM FOR SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME skal ved forskellige medlemsaktiviteter informere, videreudbygge erhvervet viden samt ved anden faglig aktivitet yde medlemmerne tilbud, der kan tjene til at udvikle deres viden om aspekter indenfor de videnskabelige områder, der dækker MSP uddannelsens basisdiscipliner og emneområder.

MASTERFORUM FOR SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME skal medvirke til samarbejde og fastholdelse af tilknytningen til det faglige miljø omkring MSP uddannelsen på Aarhus Universitet, herunder i vid udstrækning medvirke til informationsudbredelse blandt medlemmerne. Dette kan f.eks. ske via foreningens hjemmeside, som i øvrigt vil virke som foreningens primære informationskilde.

MASTERFORUM FOR SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME vil være kontakt-skabende overfor andre tilsvarende eller beslægtede studier nationalt og internationalt. Derudover arbejdes der for at fremme MSP-studiets vision og for at sikre at denne er styrende for alle aspekter for MSP-studiet. Det er endvidere masterforummets opgave at medvirke som rådgivende organ for MSP-studiet udover den etablerede repræsentation af igangværende studerende.

MASTERFORUM FOR SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME vil i samråd med den daglige ledelse for MSP uddannelsen formidle MSP studiet overfor presse, virksomheder og politiske interessenter, samt i øvrigt medvirke til sikring af MSP studiets kvalitet gennem tiltrækning af velkvalificerede MSP studerende og lærerkræfter

stk. 1. Midlerne til at opfylde formålet skabes via:

 • medlemskontingenter
 • gaver
 • overskud fra div. arrangementer
 • tilskud fra fonde og lignende

§ 3 Medlemskreds
stk.1. Som medlemmer kan optages alle færdigt uddannede MSPer og personer der er indskrevet på MSP studiet på Aarhus Universitet. Desuden kan optages interesserede, der har mastergrad eller højere uddannelsesniveau i beslægtede fag.

Studentermedlemmer er dog uden stemmeret på generalforsamlingen.

Som passive medlemmer kan optages interesserede, der ikke har mastergrad i sundhedspædagogik eller tilsvarende master eller højere uddannelses niveau, hvis de arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv og er interesserede i feltet.

stk.2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent for et år.

stk.3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Et medlem kan af en enig bestyrelse ekskluderes fra foreningen hvis medlemmet i sin laden og gøren udøver en sådan adfærd, at det vil miskreditere MASTERFORUM FOR SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME og MSP uddannelsen. Medlemmet har mulighed for dels skriftlig høring dels mulighed for at tale sin eksklusionssag på førstkommende ordinære medlemsmøde, hvorefter bestyrelsen tager endelig stilling til eksklusionen.

stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales ved. Indmeldelse og dækker det kalenderår, hvori indmeldelsen finder sted. Kontingentet opkræves forud for hvert år den 1. januar. Kontingentet opkræves i begyndelsen af kalenderåret med forfaldsdato senest 15/2. Ved nyindmeldelse efter den 15/11 i ét kalenderår dækker kontingentet tillige det næstfølgende kalenderår.”


§ 4 Generalforsamlingen
stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Der indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden via e-mail til medlemmerne og via bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. Det påhviler medlemmerne selv via hjemmesiden at holde sig ajour om foreningens aktiviteter.

stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle dimittendmedlemmer, der senest 14 dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode(i lige år vælges 3 og i ulige år vælges 2) (1. gang dog valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvor de to kun vælges for et år) - og valg af 2 suppleanter for en etårig periode. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt foreningens dimittendmedlemmer.
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 25 medlemmer (eller mindst 1/3 af det samlede medlemstal) fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6 Foreningens daglige ledelse
stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af valgte repræsentanter fra allerede dimitterede hold.
Bestyrelsen afholder møder i det omfang bestyrelseskredsen finder dette nødvendigt og til møderne kan inviteres en repræsentant for den daglige ledelse af MSP studierne på Aarhus Universitet.

stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Mødeindkaldelse sker når formanden finder det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsen sker via e-mail og med angivelse af dagsorden. Desuden bekendtgøres indkaldelsen på foreningens hjemmeside.

stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision
stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse
stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer
stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved behandling på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal ved 1. generalforsamling og simpelt flertal på den næstfølgende generalforsamling for at være gældende.

stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages endeligt på.


§ 10 Opløsning
stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

stk. 2. Ved opløsning overgår foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser til andre aktiviteter.


§ 11 Datering
stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5.3. 2004.

stk. 2 § 3 stk. 4.  ændret efter generalforsamlingens beslutning 25.2.2005, 17.3.2006 samt maj 2010

stk. 3 § 6 stk. 1 ændret  med  tilføjelse af et 'kan' inviteres... som følge af beslutning på generalforsamlingen d. 20.marts 2015.

Betegnelsen  'Danmarks Pædagogiske Universitet' opdateret  til 'Aarhus Universitet, Campus Emdrup', ligeledes som beslutning på generalforsamlingens d. 20. marts 2015.

Dirigentens Underskrift