DPU

Praktiske informationer

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på en række af kandidatuddannelserne. Betingelser for optagelse og adgangsbegrænsning er nærmere beskrevet under de enkelte uddannelser.
Oversigt over uddannelser

Adgangsbetingelser

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have

  • En bachelorgrad som er relevant for det fagområde, du ønsker at studere eller eventuelt en anden bacheloruddannelse suppleret med fagligt relevante enheder på akademisk niveau
  • En relevant professionsbacheloruddannelse

De specifikke adgangskrav er beskrevet under de enkelte uddannelser.

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelserne for ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende, eller en mellemlang videregående uddannelse, skal du kunne dokumentere supplerende uddannelse.

Regler for supplerende uddannelse

Ansøgning

Information om ansøgning

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne er 1. april for ansøgere med dansk uddannelsesbaggrund. For ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund er ansøgningsfristen den 15. marts.

OBS: alle ansøgere til Anthropology of Education and Globalisation skal ske senest 15. marts

DSR

Information om De Studerendes Råd på DPU

DSR kan kontaktes på T: 8716 1390, E: dsr@dpu.dk.

ECTS-point

En kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS (European Credit Transfer System), som svarer til to årsværk.

Eksamen

Information om eksamensformer findes i studieordningerne.

Find din studieordning

E-learning

Som studerende på DPU bliver du tilknyttet en e-learningplatform. Via den får du adgang til informationer om uddannelsen, studiemateriale, vejledning og en række samarbejdsværktøjer.
Det er væsentligt, at du som studerende har adgang til en computer med internetforbindelse. I mange tilfælde vil det være en fordel at have en bærbar computer med trådløs opkobling. Der er mulighed for trådløs opkobling på hele instituttets område.
Mere information: E-learning og fjernundervisning

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Kursuskatalog

Kursuskataloget giver oversigt over, hvor og hvornår der udbydes undervisning på de enkelte moduler.

Link til kursuskataloget

Merit

Du har mulighed for at søge merit for en del af en kandidatuddannelse, hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer ved anden bestået uddannelsesaktivitet på kandidatniveau. Det sker formelt efter, at du er optaget på uddannelsen.

Orlov

En orlov kan bevilges, hvis den er begrundet i sygdom, fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste og/eller andre særlige forhold (f.eks. alvorligt sygt barn/forælder/anden nær pårørende).

Orlovsansøgningen skal sendes elektronisk via mit.au.dk

Semesterstart

Efterårssemestret starter 1. mandag i september, forårssemestret 1. hverdag i februar. Der afholdes studiestartsarrangementer for nye studerende i slutningen af august / starten af september i Aarhus og København.

Selvbetjening

Tilmelding til undervisning og eksamen sker via selvbetjeningssystemet, ligesom informationer om eksamenskarakterer mv. hentes her. Selvbetjeningssystemet findes på adressen mit.au.dk. Via mit.au får du også adgang til din mailboks. Du får en adgangskode til selvbetjeningssystemet tilsendt når du er optaget på kandidatuddannelsen / når universitetet har registreret din betaling for suppleringsuddannelsen.

mit.au.dk

Specialpædagogisk støtte

Hvis du har brug for specialpædagogisk støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, er det vigtigt, at du allerede ved ansøgningen gør opmærksom på dette.
Information om SPS: Rådgivnings- og støtteenheden

Studienævn

Studienævnet for DPU

Studieordninger

Uddannelserne er beskrevet i studieordningerne

Studieordninger

Studiernes tilrettelæggelse

Kandidatstudiet er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at bibeholde et fuldtidsarbejde samtidig med studieaktiviteterne, da et fuldtidsstudie kræver, at man bruger i gennemsnit 37 timer om ugen på studieaktiviteter.
Der er en række forelæsninger, også på engelsk, og derudover seminarer, holdundervisning, øvelser og vejledning. Der er ikke mødepligt i forbindelse med undervisningen. Ud over undervisningen skal der bruges tid på arbejde i studiegrupper, individuelt studiearbejde, undersøgelser, studiearbejde via e-learningsystemet, indsamling af information og materialer ved f.eks. biblioteksbesøg etc.

En kandidatuddannelse skal være afsluttet inden for normeret tid + et halvt år.
Læs mere om maksimal studietid

Studiesteder

De pædagogiske kandidatuddannelser udbydes i København (Campus Emdrup) nogle uddannelser udbydes også i Aarhus - se nærmere under de enkelte uddannelser.
Studiesteder

Studievejledningen

Du kan henvende dig til studievejledningen for kandidatuddannelserne, hvis du har spørgsmål om valg af studie, tiden under studiet og om mulighederne efter studiet. Det kan være studiemæssige spørgsmål og/eller vejledning i forbindelse med personlige problemstillinger.
Studievejledningen på DPU

SU

Studerende på kandidatuddannelserne, som i øvrigt opfylder betingelserne, har mulighed for at søge SU. På SU-styrelsens hjemmeside www.su.dk findes en række informationer om SU - blandt andet mulighed for at beregne egen SU. Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til Aarhus Universitets SU-kontor.
Studerende, som søger om optagelse direkte fra en SU-berettigende uddannelse har mulighed for at modtage SU i sommerferieperioden. 
AU's SU-kontor

Studiecenter Arts

Studiecentret tilbyder information og vejledning om kandidatuddannelser.
Studiecenter Arts

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling på kandidatuddannelserne

Der vil være udgifter til bøger og andre materialer, men da der er op til dig selv hvilke materialer du vil anskaffe, om du vil købe nyt eller brugt, låne dig frem osv. kan vi ikke oplyse et beløb.