DPU

Skolebaserede kurser og pædagogiske dage

Udtaleundervisning

Målet med kurset er at gøre deltagerne bedre rustet til at undervise i udtale i forskellige pædagogiske sammenhænge.

På kurset vil der være fokus på:

 • Diagnosticering af specifikke udtaleproblemer
 • Etablering af gode udtalevaner
 • Pædagogisk organisering der fremmer kursisternes fokus på egen udtale.

Kursusunderviser: Elena Eriksen

Den lille Rødhætte og Ulven – os og Islam

Om fortidens og nutidens verdens- og fjendebilleder, fordomme, fiktioner og fakta, ord og billeder, med særligt henblik på islam, Europa, Vesten og Danmark.

Med udgangspunkt dels i eksempler på såkaldte kulturmøder mellem muslimer/islam og ‘os’, dels i definitioner af kultur og religion som klassifikationssystemer belyses begreberne religion, kultur og kulturmøde med henblik især på islam og muslimer som en udfordrende minoritet i et postuleret sekulariseret land med en grundlovsbeskyttet kirke og en befolkning af irreligøse lutheranere. På kurset gennemgås i store træk historien om islam som den signifikante anden, fra Muhammad og Johannes Damaskeneren, til Luther, Said, Naser Khader, Pia Kjærsgaard, Bertel Haarder, Abu Laban, Yahya Hassan m.fl. Berømte og berygtede tegninger fra bl.a. danske dagblade vil blive inddraget på kurset. 

Sidst men ikke mindst er der fokus på fakta om islam og muslimer i DK og generelt, og det forsøges at give et indforstået billede af hvordan verden kan se ud set indefra en from muslim.

Kursusunderviser: Tim Jensen

Interkulturel konflikthåndtering

Konflikter er livets udfordring til os, uundgåelige og dynamiske. De hører med til enhver forandring. De kan føre til social udvikling og til mere ærlighed mellem mennesker. Men de kan også føre til fjendskab, forkrøbling og stagnation. Det kommer an på hvordan konflikterne håndteres og gennemleves.

Med udgangspunkt i dette syn på konflikt vil der gennem en blanding af øvelser, gruppearbejde, refleksion, fælles drøftelser og opsamlinger, blive sat fokus på metoder og redskaber der kan anvendes i forbindelse med håndtering af interkulturelle konflikter.

Kursusunderviser: Asad Ahmad

Projektbaseret undervisning i samspil med modultest

Formålet med kurset er at gøre det overkommeligt at gennemføre projektundervisning samtidig med at testtyperne på de forskellige moduler indgår som en integreret del af projektarbejdet.
På kurset vil der være fokus på:

 • Organisering af indholdsbaseret undervisning i samspil med modultest
 • Beskrivelser af sprogbehov i projekter og test
 • Problembaserede tilrettelæggelsesformer.

Kursusundervisere: Ellen Bertelsen og Karen Lund

Hvordan styrkes kursistens ordforråd både i bredden og i dybden?

Et ord er ikke bare et ord, og den leksikalske kompetence er en vigtig komponent i vores kommunikative kompetence. En afgørende forudsætning for at kunne bruge sit sprog præcist og nuanceret er, at man kender mange ord samt har et stort kendskab til det enkelte ord f.eks. hvor og hvornår det bruges.

På kurset vil vi, med afsæt i autentiske tekster der repræsenterer forskellige genrer og teksttyper, fokusere på:

 • Forskellige teksters særlige ordforråd.
 • Hvorfor det er vigtigt og motiverende at arbejde systematisk med ord.
 • Udvælgelseskriterier – hvilke ord det er relevant at arbejde med og i hvilken grad.
 • Konkrete ideer til arbejdet med ord.

Det tager tid og kræver flid at lære nye ord.

Kursusunderviser: Line Lorenzen

Hvordan arbejder man med mundtlighed i danskundervisningen?

Mundtlig undervisning med udgangspunkt i film, tv og foto.

Målet med kurset er at give inspiration til hvordan man arbejder med det mundtlige sprog, og hvordan man tilrettelægger mundtlig undervisning som ikke tager udgangspunkt i skriftligt materiale.

På kurset vil der være fokus på:

 • Inddragelse af forskellige medier (film, tv, internet, foto etc.)
 • Tilrettelæggelse af emneforløb
 • Opstilling af sproglige mål
 • Fastholdelse af ordforråd
 • Sproglig opmærksomhed

Kursusunderviser: Christina Helleshøj og Hanna Niemann

Læreren som bedømmer

Kursets mål er at læreren bliver en mere sikker bedømmer og sprogbeskriver.
På sprogskolerne bedømmer vi dagligt vores kursister både i forbindelse med niveauindplacering og modultest.

Der stilles større og større krav til en ensartet og professionel vurdering, hvilket mange føler sig usikre på.

Kurset har fokus på:

 • Niveauerne for modultest
 • Vurdering af mundtlig og skriftlig kursistbesvarelse til modultest
 • Spørgsmålstyper
 • Testerrollen

Som litteratur vil vi blandt andet henvise til Europarådets referenceramme og Ministeriets Undervisningsvejledning.

Kursusundervisere: Ulla Bæk Hansen og Thomas A. Nielsen

Litteracitet og praksisfornyelse på DU1

Kurserne i litteracitet og praksisfornyelse på DU1 tilrettelægges som et aktionsbaseret forløb hvor deltagerne har mulighed for gennem fordybelse, udveksling og sparring samt afprøvning i praksis at få en reflekteret, differentieret, meningsfuld og tidsvarende undervisningspraksis på DU1 og på AD-forløb for kursister der har behov for grundlæggende litteracitet.

Det forventes at deltagerne udvikler og afprøver undervisningsmateriale mellem de to undervisningsgange i et sparringsforløb med underviserne. Anden undervisningsgang vil tage udgangspunkt i disse forløb.

På kurserne vil der være fokus på:

 • Undervisning i hverdagens tekster (hverdagslitteracitet)
 • Undervisning i mundtlighed uden skriftlighed
 • Tilrettelæggelse og organisering af undervisningsforløb med produktion af undervisningsmateriale

Kursusunderviser: Christina Helleshøj og Hanna Niemann

Mødet med det danske arbejdsmarked

Mundtlige metoder til et autentisk sprog og dynamisk undervisning

På en arbejdsplads i Danmark:

Maria er i praktik på en daginstitution. Hendes leder undrer sig over at Maria ikke af sig selv tager børnene ud på legepladsen efter spisning- som aftalt. Lederen forventer initiativ og selvstændighed, men Maria, som er ny på det danske arbejdsmarked, sørger altid for at spørge først for ikke at krænke sin leders autoritet. Maria undrer sig derfor over lederens irriterede tone……

Autentiske cases med de problemstillinger som kursisten møder på det danske arbejdsmarked, er omdrejningspunktet på dette kursus. Vi introducerer en metode til at iscenesætte og bearbejde kursisternes egne forestillinger og oplevelser. Når vi fokuserer på situationer fra kursisternes erfaringsverden, opstår der et autentisk sprog hvor hensigt og intention kobles med kropssprog og handling.

Med til metoden hører en række deltageraktiverende øvelser udviklet til den mundtlige dansktilegnelse. Der lægges op til indlevelse, samspil og fysisk interaktion. Øvelserne sætter både fokus på sproget (kommunikation, grammatik, syntaks, sproghandlinger, udtale, argumentationsstrategier m.m.) – og på dansk arbejdspladskultur. Øvelserne kan anvendes umiddelbart efter kurset.

Mulighed for afprøvning i praksis
Efter den første kursusdag er der mulighed for at vi går med lærerne ud på holdene for vise hvordan man kan arbejde med kursisternes egne problemstillinger ift. arbejdsmarkedet.  Sammen etablerer vi et læringsrum hvor sprogkursister er aktivt medspillende. Derved opstår en fælles erfaringsramme til at evaluere og videreudvikle undervisningen på tredjedagen.  Kursisternes undervisning skal således ikke aflyses denne dag.

Kurset kan afholdes som en-, to- eller tredagskursus med mulighed for opfølgning.

Kursusundervisere: Lindi Riel og Helen Munch-Petersen

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Kurserne i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tilrettelægges som aktionsforskningsforløb hvor deltagerne har mulighed for gennem fordybelse, udvekslinger samt afprøvning i praksis at opnå en reflekteret undervisningspraksis i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kurset afholdes over minimum 2 til 3 dage med ca. en måneds mellemrum.

På Kurserne vil der være fokus på:

 • Generelt sprog, gråzonefagsprog og fagspecifikt sprog til arbejde og uddannelse
 • Pædagogiske tilrettelæggelsesformer der med fokus på læringsudbytte tilgodeser forskellige målgrupper
 • Tilrettelæggelse af undervisning for kursister med forskellige arbejds- og studiebehov
 • Mål og midler baseret på kursisternes sprogbehov
 • Udvikling af evalueringsredskaber bl.a. baseret på portfolio.

Kursusundervisere: Et team af undervisere der vil indgå i et aktivt samspil med deltagerne på kurserne med henblik på at udvikle en dynamisk arbejdsmarkedsrettet danskundervisning; bl.a. Ellen Bertelsen, Bente Arildsen, Claes Weise Mørkeberg og Karen Lund.

 

Psykiske traumer og andetsprogstilegnelse – pædagogiske udfordringer og muligheder

Kursets formål er at opkvalificere deltagerne til at møde det stigende antal af traumatiserede flygtninge der møder på landets sprogcentre. 

Kurset afholdes over 2 dage med ca. en måneds mellemrum.

Målene med kurset er

 • At inspirere deltagerne til at skabe særlige pædagogiske rammer samt anvende undervisningsmetoder der opmuntrer, udfordrer og udvikler den traumatiserede kursists muligheder for sprogtilegnelse.
 • At deltagerne reflekterer over egen undervisningspraksis og udnytter det sociale rum i klassen til at fremme sprogtilegnelsen såvel som traumehelingen generelt.
 • At deltagerne undgår udbrændthed og sekundær traumatisering.

På kurset vil der være fokus på

 • Psykiske traumer og deres følgevirkninger med særligt fokus på hvilken betydning traumatiseringen har for sprogtilegnelsen.
 • Diskussion af forskellige sprog-, lærings- og traumesyn og deres betydning for egen undervisningspraksis.
 • Inspiration til egen praksis og konkrete eksempler på tilrettelæggelse af undervisningsforløb, emner og metodevalg.
 • Konkrete hverdagseksempler og cases
 • Skærpet opmærksomhed i forhold til tegn på udbrændthed og sekundær traumatisering.

Kursusundervisere: Julia Keller og Pernille Sejdelin

 

Løbende indtag – en pædagogisk udfordring

Løbende indtag og stor niveauspredning er et vilkår for de fleste undervisere i dansk som andetsprog. Vi må derfor arbejde med nye praksisser. Vi vil i kursusforløbet udvikle forskellige måder at tackle denne udfordring på.
Der vil være fokus på:

 • Læringsstile og forventninger hos kursisterne
 • Metodevalg og materialer i forhold til opgaven
 • Teamteaching og fælles forberedelse
 • Læringssyn og selvbilleder.

Kursusunderviser: Bente Arildsen

Grundlæggende litteracitet

Kurset tager udgangspunkt i Nordisk Alfaråds Kompetencebeskrivelse for lærere der skal undervise i grundlæggende litteracitet samt bekendtgørelsens mål for undervisningen på Danskuddannelse 1.

Emner på kurset vil således være inddragelse af kursisternes ressourcer, undervisning i mundtlig sprogfærdighed uden brug af skriftsprog, grundlæggende læse-skrivefærdighed, brug af digitale værtøjer, hverdagens matematik, test og prøver.

Kurset vil blive tilrettelagt med vekslen af oplæg, gruppearbejde og tid til erfaringsudveksling, og deltagerne vil blive præsenteret for metoder og undervisningspraksis. Der må påregnes hjemmearbejde mellem kursusgangene.

Kurset udbydes både som 2-dags og 4-dags kursus.

Kursusundervisere: Hanne Vedel, Elisabeth Bergander, Lene Ibsen, Lone Meyer, Vibeke Hansen og Kirsa Olesen.

 

Læsning – et centralt element i undervisningen i dansk som andetsprog

Nøgleord: Kilder til forståelse. Bottom-up eller top-down? Læsemåder, motivation, og tekstsværhedsgrad: Mulige implikationer for undervisningen.
Der vil på kurset være fokus på:

 • Læsning på modersmålet og på dansk
 • Ordforråd
 • Testning af læsning
 • Læseopgaver.

Kursusunderviser: Kirsten Andersen og Hanne Vedel

 

Cooporative Learning

– en ressource for andetsprogsdidaktikken

Fokus på Cooperative Learning (CL) som en almen tilgang til undervisning og læring i et andetsprogsperspektiv. I hvilket omfang kan Cooperative Learning forstås som et ansvarsfuldt bud på kommunikativ undervisning, herunder sikring af maksimal anvendelse af sproget til kommunikative formål? På kurset arbejder vi med:

 • CL’s ressourcer i en andetsprogsdidaktisk kontekst
 • Analyse af CL gennem casestudier
 • CL som ressource i forhold til problemstillinger i praksis.

Kursusunderviser: Mette-Maria Rydén

Skrivning og læsning i et genrepædagogisk perspektiv


Målet med kurset er at give deltagerne en indføring i den genrepædagogiske metode som støtte i arbejdet med teksters forskellige formål, opbygning og sproglige kendetegn.

Kurset vil introducere forskellige relevante genrer. Der vil bl.a. blive sat fokus på:

 • Hvordan sprogarbejdet i undervisningen kan gribes an helt ned i det for genren relevante sprog.
 • hensigtsmæssige læse- og skriveforløb.
 • teknikker til feedback og evaluering som en integreret del af undervisningen

Kursusundervisere: Line Falkenberg Lorenzen

Coaching i andetsprogsundervisning

Coaching kan være med til at befordre professionelle ligeværdige relationer, give inspiration i arbejdet og ideer til fornyelse af undervisningen samt smitte af på organisationskulturen.

Deltagerne introduceres til coachingens fundamentale begreber og trænes i at være coach. Udgangspunktet for træningen vil være deltagernes dilemmaer og udviklingsbehov.

På kurset vil der være fokus på:

 • De kompetencer en coach anvender
 • Spørgsmål der åbner for refleksion
 • Etiske dilemmaer man skal være opmærksom på
 • Hvordan egne kursisters og kollegaers ressourcer fremmes.

Kursusunderviser: Pia Johanne Nielsen

Genrepædagogik

Australsk genrepædagogik – en introduktion til udvalgte analyseredskaber fra SFL (systemisk funktionel lingvistik) og den pædagogiske tilgang

Deltagerne præsenteres for grundlæggende viden om den australske genrepædagogik og introduceres for sproglige analyseredskaber baseret på den systemisk funktionelle lingvistik sfl. Der sættes fokus på følgende emner, som vægtes efter behov:

 • Baggrund og introduktion til den australske genrepædagogik
 • Overblik over sfl-sprogmodellen med fokus på genrer og register
 • Tekstanalyse vha. registervariablerne Field, Mode og Tenor
 • Den pædagogiske tilgang – med fokus på undervisning og læring fra et sprogligt perspektiv.

Kursusunderviser: Anna-Vera Meidell Sigsgaard

 

Sproget på arbejde – et indblik i det sproglige møde med det danske arbejdsmarked

Sprogundervisning for voksne med dansk som andetsprog har i mange år nu arbejdet for at ruste kursisterne til den praksis som de møder udenfor sprogcentret. Mødet med arbejdsmarkedet er et aspekt af denne praksis og på dette kursus vil der blive kigget nærmere på nogle konkrete eksempler på hvordan dette møde kan udspille sig, og hvilke udfordringer det bringer med sig. Vi vil bl.a. diskutere:

 • Hvad er sproglig og kulturel praksis fra et interaktionelt perspektiv?
 • Hvilken rolle spiller identitet, roller og sociale kategorier i sproglig interaktion?
 • Hvilke barrierer kan opstå i arbejdsrelateret interaktion, og hvordan kan man arbejde med disse?
 • Hvilke udfordringer kan den andetsprogstalende forvente udenfor sprogcentret, og hvordan forbereder man bedst kursisten på disse?

Kursusunderviser: Louise Tranekjær

Kultur- og samfundsforståelse og Interkulturel pædagogik

På kurset vil der være fokus på:

 • Sprog og kultur i en interkulturel pædagogisk sammenhæng
 • Demokratisk dannelse og kompetencetilegnelse
 • Medborgerskab.

Kursusundervisere: Christian Horst og Claus Haas

Kommunikation og samspil - hvordan kan lærersamarbejdet fremme lærernes arbejdsglæde og kursisternes læring?

Kurset afholdes over 2 dage med ca. en måneds mellemrum.

Kursets formål er at kvalificere og professionalisere det kollegiale samarbejde omkring fælles hold og fælles kursister.

På kurset vil der være fokus på

 • Professionelt lærersamarbejde – en forståelsesramme.

- på hvilke niveauer skal vi kunne reflektere sammen? Hvordan bliver der sammenhæng i og mening med samarbejdet?

 • Roller og funktioner – hvordan fordeles opgaverne bedst i forhold til talenterne? Hvilke ressourcer bidrager vi hver især med? Hvilke foretrukne arbejdsformer har vi hver især? Hvordan drager vi nytte af vores forskellighed i samarbejdet?
 • Det gode Samspil – hvordan skabe dynamik og energi i lærersamarbejdet? Hvordan gør vi hinanden gode? Hvordan skabe engagement og arbejdsglæde for hinanden?
 • Produktive og udviklingsorienterede møder - hvordan bliver møderne effektiv og fokuserede?– hvordan vil vi strukturere vore møder? hvordan skal mødekulturen være?
 • Systematisk udvikling af samarbejdet - hvordan drager vi lære af vores samarbejde? – Hvordan udvikle og fastholde den gode kommunikation? Hvordan giver vi hinanden feedback?

Mulighed for sparring i praksis

For at forstærke effekten af kurset tilbydes ledersparring og sparring mens I holder møde, eller underviser jeres sprogkursister. Dvs. at undervisningen ikke skal aflyses denne dag. Der skal blot afsættes tid til feedback.

Kursusundervisere: Lindi Riel og Troels Bom

 

Genrepædagogik på Danskuddannelserne og FVU

Kombinationen af en eksplicit, sprogbaseret undervisning og en støttende pædagogisk praksis har i Australien vist sig særdeles effektiv i udviklingen af tosprogede elevers sproglige og sociokulturelle kompetencer og er af samme årsag ved at vinde indpas herhjemme. På dette kursus introduceres du for den australske genrepædagogik tilpasset en dansk sprogcenterkontekst og i en praksisnær tilgang.

 Formålet med kurset er:

 • at opbygge sproglig opmærksomhed og viden om de genrer der arbejdes med på de forskellige danskuddannelser, moduler og FVU-trin.
 • at opnå kendskab til genrepædagogikkens metodiske udformning, herunder hvordan undervisningen tilrettelægges i et ’Reading to Learn’ forløb.

Kurset indledes med en gennemgang af genrepædagogikkens teoretiske fundament, hvis omfang kan vægtes efter behov. Praksisdelen foregår i en vekslen mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner og omfatter både tekstanalyse og konkrete genrepædagogiske øvelser til brug i undervisningen. Hvis det ønskes, kan kurset afholdes over to kursusdage, hvorved der skabes større rum til fordybelse og afprøvning af de forskellige teknikker.

 Kursusundervisere: Anne Urskov Jørgensen og Jane Kristine Nielsen 

 

IT og dansk som andetsprog

Hvordan kan det digitale setup af it-støttede læremidler forankres i den danske andetsprogsfaglige praksis? Kurset har fokus på den pædagogiske implementering og anvendelse af web 2.0 redskaber i sprogundervisningen:

 • Teknologiforståelse og digitale kompetencer hos lærere og kursister
 • It-strategi for det pædagogiske område.

Der introduceres til et it-didaktisk design af undervisningsforløb. Deltageren laver en undersøgelse af egen praksis på skolen. Med udgangspunkt i denne praksis arbejdes der med konkrete it-redskaber i form af værktøjer til:

 • Deling af dokumenter/filer
 • Kommunikation fx, blogs, sociale medier
 • At producere indhold digitalt fx video, lyd, screencast
 • Anvendelse af digitale undervisningsmaterialer fx digitale tekster, digitale opslagsværker, i-bøger
 • Anvendelse af interaktive tavler.

Kursusunderviser: Claes Weise Mørkeberg