DPU

Dansk som andetsprog

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at varetage undervisning i dansk som andetsprog. Målet er, at de studernde erhverver sig faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisining i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter inden for en bred vifte af uddannelser:

 • Undervisere ved sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning i
  det treårige integrationsforløb
 • Undervisere på VUC - både på AVU og HF og på de faglige uddannelser
 • Undervisere på AMU
 • Undervisere på de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
 • Undervisere på seminarierne, samt lærere og konsulenter i folkeskoler og ungdomsskoler

To uddannelser om dansk som andetsprog

DPU udbyder to uddannelser om dansk som andetsprog. Uddannelsernes faglige indhold er stort set det samme, og de giver begge adgang til at undervise på sprogcentrene. Men der er forskelle - læs mere her: Master eller DAV?

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Sprogbeskrivelse

Målet med modulet er, at den studerende får indsigt i sprogbeskrivelse og redskaber til at analysere, forklare og vurdere voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog.

Modul 2: Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Målet med modulet er, at den studerende får indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og for majoritet - på samfundsplan og i undervisningssituationer. Den studerende skal også udvikle redskaber til at inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer.

Modul 3: Andetsprogspædagogik

Målet med modulet er, at den studerende får indsigt i andetsprogsdidaktik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Den studerende skal opnå indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse og blive i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. Og opnå indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering.
Det er endvidere hensigten, at den studerende får indsigt i curriculum vedrørende dansk som andetsprog.

Modul 4: Masterprojekt

På dette modul arbejder den studerende med teorier og metoder om sprogbeskrivelse, kulturforståelse og andetsprogspædagogik i forskellige sammenhænge med henblik på at behandle og formidle en selvvalgt problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år, men du kan vælge at gennemføre masterprojektet som heltidsuddannelse.

Modul 1, 2 og 3 skal bestås før modul 4.

Hvert modul vægter 15 ECTS-point (0,25 årsværk), dvs. at uddannelsen har et samlet omfang på 60 ECTS-point (1 årsværk).

Tid og sted for undervisning

Undervisningsplaner findes på studieportalen for masteruddannelser på DPU: Undervisningsplaner

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har:

 • en universitetsbacheloruddannelse med minimum 45 ETCS inden for sprog
 • en professionsbachelor med sprogligt linjefag
 • en mellemlang videregående uddannelse som lærer med sprogligt liniefag
 • en diplomuddannelse i dansk som andetsprog

Ansøgerne skal være opmærksomme på, at der i uddannelsen kan anvendes faglitteratur på engelsk, tysk, norsk og svensk.

Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået “Studieprøven” eller danskprøver på tilsvarende niveau (C1-niveau).

Erhvervserfaring

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller kommunikation efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Fra og med optaget til forårs-semestret 2016 er der indført adgangsbegrænsning.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning, hvis du vælger at søge om optagelse på mere end én uddannelse eller på mere end ét uddannelsessted, prioriterer din ansøgning, så vi kan se, hvad du foretrækker. Det gør du ved at skrive f.eks. 1/3, hvis uddannelsen er din foretrukne af tre ansøgte. Se mere på ansøgningsskemaet.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Vejledningen på Arts studier.

Studieordning og tilhørsforhold

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

*Hvis du kun søger optagelse på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, skal du ikke vedlægge dokumentation for erhvervserfaring.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

 • Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold

  Kontakt faglig koordinator Bergthora Kristjansdottir

 • Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering 
  Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier 
  Tlf.: 8716 1097 
  E-mail: evu.arts@au.dk  
  Åbningstider: hverdage fra 9-12