DPU

Moduler

Sprogbeskrivelse (15 ECTS)

Dette modul giver de studerende redskaber til sprogbeskrivelse således at de kan analysere, forklare og vurdere udlændinges og tosprogedes danske sprogbrug med henblik på evalueringer og målbeskrivelser. Der arbejdes med alle sprogets niveauer: Fonetik, morfologi, syntaks, semantik, tekstlingvistik og pragmatik under såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel.

Sprogtilegnelse (15 ECTS)

Formålet med dette modul er at give de studerende indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse. Det sætter de studerende i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen.

Uddannelsen afsluttes med et projekt, der bygger på ét af følgende tre moduler: Andetsprogspædagogik, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation eller Sprogtilegnelse.

Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (15 ECTS)

Dette modul giver de studerende indsigt i relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og for majoritet - på samfundsplan og i en undervisningssituation. Forløbet giver desuden redskaber til at inddrage og analysere kulturmødet og interkulturelle kommunikationssituationer.

Andetsprogspædagogik (15 ECTS)

Målet her er at give de studerende indsigt i andetsprogspædagogik og undervisningsmetoder med henblik på de særlige forhold der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for unge og voksne. Der lægges vægt på at de studerende får mulighed for at udforske, reflektere og eksperimentere med nyere pædagogiske teorier og metoder.