DPU

Master i myndighed og medborgerskab

Asger Sørensen

Moderne repræsentativt demokrati skabes i mødet mellem borgere og myndigheder. Det er dér, myndighed og medborgerskab udvikles.

Det kræver samarbejde og samtale at styre fælles anliggender, og et sådant samvirke kan kun bære frugt, når vi insisterer på retfærdige løsninger. Der skal med andre ord findes en vilje til og en tro på det retfærdige samfund.

Den tilgang finder man i den praktiske filosofi, dvs. etik, politisk filosofi, socialfilosofi, retsfilosofi og pædagogisk filosofi, og det er især teorier og begreber fra disse discipliner, som er grundlaget for uddannelsen i medborgerskab og myndighed.

Asger Sørensen, uddannelseskoordinator på Master i myndighed og medborgerskab

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med masteruddannelsen i myndighed og medborgerskab er at give de studerende viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner, der sigter på at øge demokratiske kompetencer gennem dannelse til medborgerskab og myndighed.

Uddannelsen kvalificerer til at igangsætte demokrati- og integrationsfremmende forandringsprocesser i f.eks. institutioner, organisationer, foreninger, lokalsamfund og på arbejdspladser.

De studerende bliver præsenteret for teorier og begreber til refleksion over og perspektivering af politisk, social og kulturel praksis og kan kvalificere sig til undervisning, forskning og udviklingsarbejde, såvel som til ledelses-, konsulent- og supervisionsopgaver.

Målgrupper:

Uddannelsen henvender sig til professionelle i forvaltninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige virksomheder og frivillige organisationer (NGO), der planlægger, gennemfører og evaluerer aktiviteter til fremme af demokratisk deltagelse og integration i stat, kommune og civilsamfund.

 

 

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Dannelse til myndighed og medborgerskab

Modul 1 giver de studerende en indføring i en række klassiske problemstillinger vedrørende forholdet mellem individ og samfund, opdragelse/uddannelse og oplysning. Det giver dem baggrund for at analysere begreberne myndighed og medborgerskab i filosofi- og idéhistorisk perspektiv, og reflektere over dem i forhold til aspekter af den samfundsmæssige praksis.

Der bliver lagt særlig vægt på, at de studerende arbejder med læsning, fortolkning, analyse og diskussion af relevante historiske tekster, så de tilegner sig eller videreudvikler grundlæggende akademiske færdigheder i omgangen med teorier og opøver en kritisk og reflekteret tilgang til modulets temaer.

Modul 2: Myndighed og medborgerskab – samfund, politik, ret og etik

På modul 2 bliver der lagt særlig vægt på, at de studerende opnår viden om og udvikler evnen til at anvende praktisk filosofiske teorier og begreber i analyser og vurderinger af eksempler og problemstillinger, bl.a. fra egen praksis.

Der bliver også lagt vægt på, at de studerende skærper deres analytiske og kritiske kompetencer yderligere i forhold til såvel teorier og begreber som eksempler, spørgsmål og den nævnte praksis.

 

Modul 3: Interaktion mellem myndigheder og borgere

På modul 3 er der fokus på at udvikle de studerendes evne til at vurdere, hvilke kompetencer der er nødvendige i forhold til en praksis i spændingsfeltet mellem myndighed og medborger samt deres evner til at finde passende læringsstrategier for udviklingen af kompetencer inden for dette felt.

Modulet har således til formål at udvikle de studerendes:

 • indsigt i social- og humanvidenskabelige teorier og begreber om forholdet mellem myndigheder og borgere i forskellige aktuelle settings
 • kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forløb med interaktion mellem myndigheder og borgere
 • evne til at formidle centrale problemstillinger, der knytter sig til dannelsen til myndighed og medborgerskab.

Modul 4: Masterprojekt

Det 4. modul er masterprojektet, og her arbejder den studere med en selvvalgt problemstilling, der er central for forholdet mellem myndighed og medborgerskab, i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser;

• en relevant bachelor- eller kandidat uddannelse
• en relevant professionsbacheloruddannelse/ MVU-uddannelse
• en relevant diplomuddannelse

Relevante fagområder for universitetsuddannede kan være inden for samfundsvidenskab, humaniora eller teologi, f.eks. uddannelser i socialvidenskab, jura, samfundsfag, sociologi, pædagogik, erhvervsøkonomi, folkesundhed, politologi, teologi, filosofi eller idéhistorie.
For professionsbachelorer vil det være f.eks. lærer, (social)pædagog eller socialrådgiver. For diplomuddannelser f.eks. inden for samfundsfag eller almen pædagogik.

I vurderingen af hvilke adgangsgivende uddannelser, der kan komme på tale, er det afgørende, at uddannelserne indeholder mindst et disse elementer:

a) væsentlige elementer af pædagogisk teori
b) væsentlige elementer af politisk teori
c) væsentlige elementer af sociologisk teori
d) væsentlige elementer af etisk teori.

Erhverserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal ligge efter den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne på uddannelsesområdet, har du mulighed for at få dispensation, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Masterstudiecentret

T: 8716 1320
E: master@dpu.dk

Afklaring i forhold til valg af masteruddannelse
E: masterstudievejledningen@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
Uddannelseskoordinator Asger Sørensen

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering 
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 
Åbningstider: hverdage fra 9-12