DPU

Socialpædagogik

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i socialpædagogik giver personer med opgaver inden for det socialpædagogiske arbejdsområde mulighed for at gennemføre en forskningsbaseret videreuddannelse.

Den studerende opnår forudsætninger for en forskningsbaseret tilgang til forståelse af institutioner, indsatsformer og den professionelle rolle set i lyset af viden og teorier om samfundets risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og de indsatsformer, der iværksættes.

De studerende får udfordret deres praksisnære problemforståelse og opnår kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag.

Målgruppe

Faggrupper inden for de socialpædagogiske kernefelter: Børne- og ungeområdet, herunder daginstitutionsområdet, området for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og området for socialt udstødte voksne. Uddannelsen er også et godt grundlag for undervisning på pædagoguddannelsen og konsulentarbejde inden for det socialpædagogiske felt.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring

Målet med dette modul er, at de studerende får viden om de samfundsmæssige og teoretiske forudsætninger for socialpædagogikken.

Der vil blive arbejdet med teorier og begrebsdannelser, begreber som risikogrupper, socialt udsatte/udstødte, social arv m.fl. vil blive diskuteret og der vil blive arbejdet med videnskabsteoretiske problemstillinger.

Modul 2: Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder

I det andet modul er det de socialpædagogiske arbejdsområder, der arbejdes med. De studerende udvikler viden om politiske og institutionelle målsætninger, socialpædagogiske og socialpsykologiske samspil og relationer samt etiske problemstillinger og de får indsigt i forskningsmetoder, internationale undersøgelser og metodeudvikling.

Modul 3: Udviklings- og evalueringsarbejde

Det tredje modul giver rum for, at de studerende fordyber sig i et af socialpædagogikkens kernefelter, udvikler indsigt i samspillet mellem teori, metode og praksis og kompetencer til at bidrage til feltets fortsatte udvikling.

Den studerende gennemfører et udviklings- og/eller evalueringsprojekt inden for det valgte kernefelt, og der arbejdes med udviklings- og evalueringsarbejdets politiske og administrative betydning, metoder i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsmodeller og forskningsetik.

Modul 4: Masterprojekt

De studerende udarbejder i dette modul et masterprojekt, som tager udgangspunkt i en socialpædagogisk problemstilling.

Gennem projektet skal den studerende dokumentere videnskabsteoretisk indsigt og forståelse i vurderingen af socialpædagogiske forskningsresultater, demonstrere evne til at arbejde med en socialpædagogisk problemstilling på et videnskabeligt grundlag og til at formidle sin viden til en udvalgt målgruppe. 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, f.eks. inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, psykologi eller pædagogik.
 • En relevant professionsbachelor- eller mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut eller socialrådgiver.
 • En relevant diplomuddannelse inden for de socialpædagogiske arbejdsområder.

I vurderingen af hvilke uddannelser, der er relevante, er det afgørende, at uddannelserne indeholder væsentlige elementer af pædagogisk/socialpædagogisk teori og/eller teori om socialt arbejde.

Erhvervserfaring

Efter gennemført adgangsgivende uddannelse kræves mindst to års relevant erhvervserfaring.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Masterstudiecentret

T: 8716 1320
E: master@dpu.dk

Afklaring i forhold til valg af masteruddannelse
E: masterstudievejledningen@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
Kontakt faglig koordinator Søren Langager

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering 
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 
Åbningstider: hverdage fra 9-12