DPU

Specialpædagogik

Det er et politisk mål at skabe inkluderende, pædagogiske miljøer i skoler og institutioner. Det indebærer, at specialpædagogiske opgaver skal håndteres i bredere, tværfaglige sammenhænge og at nye faglige tilgange skal udvikles.

Beskrivelse af uddannelsen

Inkluderende pædagogiske miljøer i skoler og institutioner er et uddannelsespolitisk mål.

Det indebærer, at specialpædagogiske opgaver skal håndteres i bredere, tværfaglige sammenhænge og at nye faglige tilgange skal udvikles:

 • Lærere og pædagoger skal arbejde med at udvikle pædagogiske miljøer, læringsmiljøer og undervisning, der imødekommer en stor forskellighed i forudsætninger og interesser.
 • Fagpersoner med specialpædagogisk viden skal samarbejde med lærere og pædagoger om udviklingen af inkluderende læringsmiljøer.
 • Der skal udvikles nye former for vidensdeling, nye former for dokumentation og evaluering af specialpædagogiske indsatser og nye organiseringer af det pædagogiske, didaktiske og specialpædagogiske arbejde.
 • Inklusion, vidensdeling og implementering af nye specialiserede tiltag i almenpædagogikken giver nye udfordringer til ledelse af specialpædagogiske indsatser.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder in­den for det specialpædagogiske og inklusionspædagogiske felt for eksempel som:

 • Lærer
 • Pædagog
 • Inklusionsvejleder
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Terapeut (ergo- fysio- eller taleterapeut), der arbejder med specialpædagogiske problemstillinger.
 • Psykolog
 • Underviser på en professionsuddannelse
 • Leder af et special/inklusionspædagogisk læringsmiljø.

Kompetencer

Gennem uddannelsen kan du kvalificere dig i til at løse konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivnings- og vejledningsopgaver samt undervisnings- og udviklingsopgaver inden for det specialpæda­gogiske felt. Du får redskaber til at analysere, udvikle, organisere, gennemføre og evaluere specialpædagogiske tiltag og til at koordinere samarbejder mellem lærere, pædagoger og andre relevante fagpersoner både inden for og uden for det specialpædagogiske felt.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Specialpædagogikkens samfundsmæssige og videnskabsteoretiske perspektiv

Modulet giver indblik i en samfunds- og videnskabsteoretisk tilgang til forståelsen af specialpædagogiske problemstillinger i såvel teori som praksis. Der arbejdes ud fra historiske perspektiver, samtidsanalyser og nationale og internationale tendenser og deres betydning for skiftende ideologier og strategier, centrale begreber samt etik og menneskesyn inden for det specialpædagogiske felt.

Modul 2: Specialpædagogikkens pædagogiske og læringsteoretiske perspektiv

Modulet drejer sig om pædagogiske og læringsteoretiske perspektiver, der har betydning for specialpædagogik i såvel teori som praksis, samt for forholdet her imellem. Modulet har fokus på læringsbetingelsers betydning for specialpædagogiske processer og retter sig mod muligheder for metodeudvikling og nye interventionsstrategier.

Modul 3: Specialpædagogikkens institutionelle og organisatoriske perspektiv

Modulet giver indblik i et organisationsteoretisk perspektiv på specialpædagogik i teori og praksis. Der arbejdes med organisationsmodeller, politiske beslutninger og forvaltningsmæssige processer og deres betydning for specialpædagogiske forståelser og strategier i teori og praksis.
Modulet har endvidere fokus på dokumentations- og evalueringsmetoder samt tværfagligt samarbejde i relation til specialpædagogik.

Modul 4: Masterprojekt

På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle og formidle en selvvalgt problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, f.eks. inden for pædagogik, sundhed, samfundsvidenskab, teologi, filosofi, psykologi e.a..
 • En relevant professionsbachelor- eller mellemlang videregående uddannelse som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut eller socialrådgiver.
 • En relevant diplomuddannelse inden for de specialpædagogiske arbejdsområder.

Relevante uddannelser kan indeholde studieelementer af specialpædagogisk karakter (på bachelor-niveau) f.eks. linjefag i specialpædagogik, specialpædagogisk diplomuddannelse eller en special-læreruddannelse.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring er alle former for jobfunktioner, der har relation til det specialpædagogiske felt:

Eksempelvis:

 • Undervisning
 • Vejledning/rådgivning
 • Ledelse
 • Administration
 • Behandling

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Masterstudiecentret

T: 8716 1320
E: master@dpu.dk

Afklaring i forhold til valg af masteruddannelse
E: masterstudievejledningen@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
Kontakt faglig koordinator Lotte Hedegaard-Sørensen

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering 
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 
Åbningstider: hverdage fra 9-12