DPU

Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Velkommen

Monica Carlsson

"På master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme (MSU) bliver du undervist af førende danske og udenlandske forskere inden for det sundhedspædagogiske felt. Uddannelsen giver dig redskaber og metoder til at analysere, planlægge og evaluere sundheds- og trivselsfremmende indsatser. Som master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme bliver du klædt på til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed og trivsel for forskellige målgrupper i forskellige institutioner – fx skoler, hospitaler og virksomheder."

Mvh. Monica Carlsson, DPU, Aarhus Universitet, uddannelseskoordinator på MSU

Beskrivelse af uddannelsen

Hvordan kan man øge forskellige gruppers evne til at fremme egen og andres sundhed - for eksempel ved at skabe øget trivsel for elever i folkeskolen?

Sundhed er ikke kun fravær af sygdom. Sundhed er en ressource i forhold til udvikling og forandring for den enkelte og for samfundet og et højt prioriteret politisk område. Overalt i hverdagen møder vi spørgsmål og krav om at tage komplekse beslutninger i forhold til sundhed. Hvordan kan undervisere, pædagoger, sundhedsprofessionelle mv. navigere i forhold til disse spørgsmål og krav?

Der er et stort behov for professionelle med kompetencer på det sundhedspædagogiske felt. Sundhedspædagogik spiller en væsentlig rolle i samspillet mellem professionelle og forskellige grupper, f.eks. børn, unge, voksne, ældre, patientgrupper og socialt udsatte. Sundhedspædagogik som fag og forskningsområde bidrager til at udvikle forskellige gruppers kompetencer, så de kan varetage egen og andres sundhed. Blandt andet kan sundhedspædagogikken kvalificere den elevinvolverende og handleorienterede undervisning i folkeskolen og åbne skolen mod den omgivende verden.

Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme giver de studerende redskaber og metoder til at analysere, planlægge og evaluere sundheds- og trivselsfremmende indsatser for forskellige modtagergrupper. En master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed for grupper i forskellige miljøer – f.eks. hospitaler, skoler og arbejdspladser.

Uddannelsen giver viden om analyse af sundhed og sundhedsbegreber, analyse af sociale og kulturelle forudsætninger for sundhed og trivsel samt analyse af forskellige tilgange til læring, deltagerinvolvering og kompetenceudvikling.

Målgruppe

Professionelle, der ønsker indsigt i centrale sundhedspædagogiske perspektiver, målsætninger og metoder. Det kan være lærere, forebyggelseskonsulenter, sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer samt andre, der planlægger, gennemfører og evaluerer sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy

I dette modul arbejdes med tendenser i sundhedspædagogik og sundhedsfremme både nationalt og internationalt. Der er fokus på de forskellige værdier og ideologier, der underbygger teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme.

Der arbejdes med en tværfaglig forståelse af sundhedsproblemers omfang, sociale og kulturelle fordeling, årsager samt mulige løsninger. Spændingsfeltet mellem samfund, institution, professionel, patient/klient/bruger og sundhed sættes i fokus.

Eksempel på undervisningsplan for modul 1

Modul 2: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv

Der arbejdes med en tværfaglig forståelse af sundhedsproblemers omfang, sociale og kulturelle fordeling, årsager samt mulige løsninger. Spændingsfeltet mellem samfund, institution, professionel, patient/klient/bruger og sundhed sættes i fokus.

Eksempel på undervisningsplan for modul 2

Modul 3: Sundhedspædagogik, sundhedsfremme, læring og kompetenceudvikling

I dette modul arbejdes med en række sundhedspædagogiske målsætninger og metoder og disses begrundelser i teori og empiri. Desuden arbejdes der med læring i forhold til sundhed på individuelt, gruppe- og samfundsniveau.

Eksempel på undervisningsplan for modul 3

Modul 4: Masterprojekt

I masterprojektet skal den studerende selvstændigt beskrive, analysere og bearbejde problemstillinger, som typisk er relateret til den studerendes arbejdssituation.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har:

 • en relevant bachelor- master- eller kandidatuddannelse
 • en relevant professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse eller
 • en relevant diplomuddannelse

Relevante uddannelser vil være uddannelser inden for områderne samfundsfag, humaniora, pædagogik, sundhed og sygdom eller naturfag. I vurderingen af hvilke uddannelser der kan anses for adgangsgivende, er det afgørende, at uddannelserne indeholder: A. et væsentligt element af pædagogisk teori eller B. et væsentligt element af sundhedsfaglig teori.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Hvad siger de studerende?

Birgitte Vejstrup, udviklingschef i RegionH:
"Jeg har gennem deltagelse i master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme styrket min empowerment og handlekompetence i mit virke som leder i psykiatrien"

Liselotte Brarup Larsen, adjunkt på UCC:
"Jeg har flyttet mig væk fra det sundhedsfagfaglige og mere i retningen af det metodiske, hvordan gør vi dette bedst, så det giver mening for frontpersonalt og kommer borgerne til gavn?"

Hvad siger underviserne?

"En af de helt store gevinster ved uddannelsen er de mange frugtbare diskussioner, vi har, fordi folk kommer med så mange forskellige praktiske erfaringer fra deres arbejdsliv. Det er meget berigende for alle parter. Også for os undervisere"

Venka Simovska er underviser på masteruddannelsen i sundhedspædagogik.

Læs interviewet

Kontakt

Masterstudiecentret

T: 8716 1320
E: master@dpu.dk

Afklaring i forhold til valg af masteruddannelse
E: masterstudievejledningen@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
Kontakt faglig koordinator Monica Carlsson

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering 
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 
Åbningstider: hverdage fra 9-12