DPU

Forskerforum for ph.d.-studerende

Ph.d.-café

  • Et forskerforum for ph.d.-studerende, der forsker i udsatte grupper
    inden for social, psykologisk og/eller pædagogisk forskning med særligt
    fokus på etiske dilemmaer i forskningsprocessen.

Ph.d.-café - et forskerforum for ph.d.-studerende

Ph.d.-café - et forskerforum for ph.d.-studerende, der forsker i udsatte grupper inden for social, psykologisk og/eller pædagogisk forskning med særligt fokus på etiske dilemmaer i forskningsprocessen.

På tværs af de sociale, psykologiske og pædagogiske forskningsområder samt på tværs af faggrupper mødes ph.d.-studerende i et forskerforum i regi af DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Forskerforummet er etableret som et ph.d.-kursus under Århus Universitet. Forskerforummet ledes af en ansvarlig lektor, og deltagerne er ph.d.-studerende ved alle landets universiteter.

Forummet fungerer som et erfaringsnetværk baseret på, at deltagerne er forskellige steder i ph.d.-forløbet. Omdrejningspunktet er at være ph.d.-studerende i social, psykologisk og pædagogisk forskning med særligt fokus på forskning i udsatte grupper i samfundet – og med et helt særligt blik på etiske problemstillinger på alle niveauer i forskningsforløbet, fra udvælgelse af informanter til formidling af ph.d.-afhandling, artikler m.m.

I praksis er ph.d.-studerende ansat på forskellige universiteter og/eller institutter, sektorforskningsinstitutioner og CVU og har som udgangspunkt ikke stor berøringsflade i dagligdagen. Forskerforrummet har som funktion at åbne mulighed for, at ph.d.-studerende har viden om andre igangværende projekter samt at give mulighed og rum til sparring på tværs af projekterne med et særligt fokus på etiske problemstillinger, konflikter og dilemmaer i hele ph.d.-forløbet.

Hovedformålet er at etablere et forskerforum for ph.d.-studerende, som er forskellige steder i deres forskningsproces, men alle har det til fælles, at de forsker i udsatte grupper i samfundet, f.eks. udsatte børn og unge, eller mennesker der befinder sig i forskellige marginaliserede, ekskluderede og stigmatiserede positioner i samfundet. Hovedformålet er samtidig at sætte fokus på etiske udfordringer, dilemmaer og konflikter, når forskning er rettet mod udsatte og sårbare samfundsgrupper. Forskerforummet vil således også være koncentreret om oplæg og diskussion af etiske aspekter i forskningsprocessen både i relation til forskningsdesign, dataindsamling, analyse, formidling og publicering af forskningsresultater.

Der er samtidig i forskerforummet fokus på at dele ideer og metoder inden for social, psykologisk og pædagogisk forskning og give feedback på andres udfordringer omkring alt fra emne til dataindsamling til artikelskrivning.

Deltagelse i ph.d.-café kræver ingen forberedelse, med mindre det aftales at fremlægge aspekter af egne forskning, f.eks. etiske overvejelser i dataindsamling, analyse m.m.

I forskerforummet vil de ph.d.-studerende endvidere blive introduceret til en række teoretiske oplæg om forståelser og betydning af etik i forskning i relation til udsatte grupper i samfundet og/eller særlige etiske problemstillinger forbundet til forskellige dele af forskningsprocessen. I programmet for perioden 2016/2017 er der inviteret en række forskere, som på forskellig vis arbejder med etiske problemstillinger og dilemmaer i deres forskning. De inviterede forskere vil komme og holde oplæg med afsæt i deres egen forskning, og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner undervejs.

 

Praktiske informationer til ph.d.-studerende

Der afholdes møde 4 gange om året, der varer ca. 3 timer. Møderne foregår på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Der er ingen specifikke forudsætninger for deltagelse, ud over at være indskrevet i en ph.d.-skole samt en interesse i etiske problemstillinger i relation til forskningsprocessen. Deltagerne må være indstillet på, at alle forventes at deltage aktivt i diskussioner i hele forløbet. Det er en forudsætning for at modtage kursusbevis, at man deltager aktivt i hele kurset. Hele kurset giver i alt 1 ECTS point.

Hvert møde vil indeholde oplæg fra relevante forskere, der på forskellig vis har fokus på forskning inden for udsatte grupper, og/eller fokus på etiske udfordringer, vanskeligheder og dilemmaer, knyttet til forskning med udsatte grupper. Derudover kan møderne indeholde oplæg fra ph.d.-studerende, hvilket aftales undervejs i forløbet, samt generelle erfaringsudvekslinger, diskussioner og andre temaer, som de ph.d.-studerende vælger at have fokus på.

Møderne afholdes fra kl.12.00-15.00.

Tilmelding foregår via Århus Universitets hjemmeside, under ph.d.-kurser. Møderne ligger i september, december, marts og juni.

Medbringe gerne frokost. Kaffe/the vil blive serveret til møderne.