DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sammenfatning

Pædagogisk brug af test -

Sammenfatning

Hvad ønsker vi at få at vide?

Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser med almindelige elever?
Spørgsmålet handler alene om testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande.

Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd?

Hvem ønsker at vide det og hvorfor?

I maj 2007 tog Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
initiativ til gennemførelse af et systematisk review med
titlen "Pædagogisk brug af test".

En brugerundersøgelse gennemført i 2006 pegede på dette som et centralt spørgsmål. Inspirationen hertil var bl.a. introduktionen af nationale test i Danmark. Men tilsvarende test anvendes også i Norge og Sverige.

Det systematiske review bygger på principielt al den forskning,
der nationalt og internationalt er produceret om de to problemstillinger i perioden 1980-2008. Undersøgelsen sigter derfor mod at finde evidens for, om og da hvorledes testdata, der stammer fra test af samme type som nationale test i Skandinavien, kan fungere som pædagogisk værktøj for lærere, samt at afdække virkningerne af, at testning indføres.

Denne undersøgelse behandler ikke de nationale test i Danmark,
Norge og Sverige, men er en meta-undersøgelse af internationale studier af tilsvarende test.

Hvad fandt vi frem til?

Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for.

Vi fandt frem til, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har virkninger på curriculum, undervisning og tidsforbrug, på elevernes følelsesreaktioner, motivation, læringsadfærd og selvværd. Positive virkninger af central administerede test modsvares af negative virkninger, især for de svagt præsterende elevers vedkommende.

Den information, som kan fås fra test, kan bedres ved, at der
sammen med testdata tilbydes respons- og/eller fejltypeanalyser
af elevernes besvarelser. Svaret antyder, at læreruddannelsen
bør inddrage lærerkompetencer til både at udvikle lokale test og til at fortolke faglige analyser af testdata fra centralt producerede instanser.

Hvad er implikationerne?

Praksis: Undervisere skal være opmærksomme på, at nationale
test genererer testdata, hvis information skal fortolkes. Den eksisterende forskning siger ikke meget om, hvordan det sker, eller hvordan den potentielle information, som rummes i testdata, eventuelt kan udnyttes.

De nationale test kan have både positive og negative virkninger. Især bør opmærksomheden rettes mod de negative virkninger på især de svagt præsterende elever i form af reduceret læringsadfærd, manglende motivation og selvværd. foranstaltninger, der kan modvirke disse effekter, bør inddrages i den pædagogiske tilrettelæggelse og dagligdag.

Policy: For beslutningstagere og tilrettelæggere af uddannelsespolitik, politikere og embedsmænd, kan resultaterne hjælpe med til at udpege de styrker og svagheder, som anvendelsen af nationale test kan medføre som pædagogisk/didaktisk redskab.

Forskning: Der bør gennemføres forskning, som anvender metoder, der sikrer en bedre indsigt i virkningen på undervisning og elever af gennemførelse af nationale test. Resultaterne peger desuden på, at der bør gennemføres primærforskning til belysning af alle de ?veje?, som kan indvirke på elevens læring. I denne forskning bør også inddrages registrering af testtypernes betydning for denne indvirkning.

Hvordan kom vi frem til disse resultater?

Dette systematiske review er gennemført på det grundlag, der
er beskrevet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings
Konceptnotat.

Det er skabt ved gennemløb af en række trin og processer på
eksplicit og transparent vis. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har valgt i denne sammenhæng at anvende et særligt software til arbejdet, EPPI-Reviewer. Til at organisere forskningen om pædagogisk brug af test i dette systematiske review er der opstillet en konceptuel model for test og testdatas pædagogiske indflydelse.

Hvor kan der findes mere information?

Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse
for Uddannelsesforskning har etableret.Her kan man også finde et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, se www.dpu.dk/clearinghouse.